Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.229.2021

Zarządzenie Nr OR . 229 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 września 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.259.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenie czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2021 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1372), w związku z art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1320 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

W Zarządzeniu Nr OR.259.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

We wrześniu 2021r. nominalny czas pracy wynosi 176 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 178 godzin, w związku z powyższym w dniu 30 września wymiar czasu pracy obniża się do 8 godzin.
Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy w dniu   30 września 2021 roku obniża się do 8 godzin. Jednakże w celu zachowania standardowych godzin pracy Urzędu Miasta Chorzów wyznaczeni pracownicy w dniu 30 września będą pracować 10 godzin lub zgodnie z obowiązującym ich harmonogramem, a obniżenie wymiaru czasu pracy dla tych pracowników nastąpi w dniach 27 - 29 września 2021r.

2) W § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom miasta informacji, o której mowa w § 1, § 4 pkt 1.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Miast Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-09-14
utworzony: 09-09-2021 / modyfikowany: 17-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu