Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.236.2021

Zarządzenie Nr OR . 236 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie wykonania ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Seniora”

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 42 uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów po zaopiniowaniu przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta zarządza:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych dla potrzeb realizacji programu „Mieszkanie dla Seniora” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc:

- Zarządzenie Nr OR.108.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie przy ul. Miarki dla Seniora”

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pod nadzorem III Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 października 2021r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2021-09-28
utworzony: 23-09-2021 / modyfikowany: 30-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu