Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.250.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.67.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 25.03.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 250 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 października 2021 roku

w sprawie ustalania stawek czynszu z tytułu najmu w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami).

zarządzam:

§ 1.

Ustalić wyjściowe stawki czynszu z tytułu najmu w postępowaniach przetargowych i bezprzetargowych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa:

 1.  dla gruntów w stosunku miesięcznym:
  a) pod drogi dojazdowe i dojścia piesze, schody, podjazdy 0,50 zł za 1 m2
  b) pod stanowiska śmietnikowe 1,00 zł za 1 m2
  c) pod termomodernizacje, remonty elewacji lub inne roboty budowlane związane z obiektami budowlanymi 1,00 zł za 1 m2
  d) pod inne cele 0,70 zł za 1 m2

§ 2.

Stawki, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie do zawierania umów najmu  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, począwszy od dnia 1 listopada 2021 r.

§ 3.

Zmiana wysokości stawek czynszu z tytułu najmu w zawartych umowach najmu określonych w niniejszym Zarządzeniu może następować w terminie nie krótszym niż 1 rok, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4.

Stawki, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu nie zawierają podatku VAT.

§ 5.

Prezydent Miasta w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do obniżenia o 50 % stawki wyjściowej będącej podstawą do ustalenia czynszu z tytułu najmu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej - na cele pożytku publicznego, społeczne, charytatywne, kulturalne, oświatowe, edukacyjne, sportowe i zdrowia.

§ 6.

Prezydent Miasta w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do ustalania czynszu z tytułu najmu w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, w inny sposób niż określony w niniejszym Zarządzeniu.

§ 7.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-10-19
utworzony: 19-10-2021 / modyfikowany: 29-03-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu