Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.253.2021

Zarządzenie Nr OR . 253 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 października 2021 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3/3 o powierzchni 2.800 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00012734/5 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury przesyłowej, tj. przyłącza do sieci gazowej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni – 9,50 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się, w oparciu o Zarządzenie Nr OR.160.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 984,00 zł brutto, w tym kwota netto w wysokości 800,00 zł.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.216.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 § 6.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kiwer, dnia: 2021-10-22
utworzony: 25-10-2021 / modyfikowany: 25-10-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu