Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.256.2021

Zarządzenie Nr OR . 256 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 października 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.199.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021,poz. 1372) w zw. z § 4 uchwały Nr VII/68/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 marca 2015 r.

zarządzam:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.199.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na realizacji usług w zakresie utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów, zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan rzeczowo finansowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr OR.199.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 sierpnia 2021r. nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia  powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Poloczek, dnia: 2021-10-29
utworzony: 29-10-2021 / modyfikowany: 10-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu