Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.257.2021

Zarządzenie Nr OR . 257 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1372.) , art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021r. poz.217 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 5 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

 § 1.

Przeprowadzić inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1 zlecam członkom Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie: Pani Katarzyna Hohuł–Musiała (Wydział Księgowości), Pani Agnieszka Anna Chmiel (Wydział Księgowości), Pani Katarzyna Macioł (Wydział Informatyki) oraz Pan Mirosław Wojtyczka (Wydział Informatyki). Komisja ta zostaje powołana doraźnie na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, a po jej zakończeniu ulega rozwiązaniu.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić wg stanu księgowego na dzień 31.12.2021r. w terminie do dnia 15.01.2022r.

§ 4.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15.01.2022r.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2021-10-29
utworzony: 29-10-2021 / modyfikowany: 03-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu