Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.265.2021

Zarządzenie Nr OR . 265 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów – Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Miasta Chorzów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t .j. Dz.U. z 2020 r. poz.920 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372.), § 3 pkt 2 oraz § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27.12.2011 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz Zarządzenia Nr 83/12 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 marca 2012 rok w sprawie opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów ,(miast na prawach powiatów) gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Plan Obrony Cywilnej Miasta Chorzów, stanowiący załącznik* do zarządzenia.

§ 2

  1. Instytucje państwowe, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze, przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, opracowują karty realizacji zadań obrony cywilnej wynikające z Planu Obrony Cywilnej.
  2. Wzór karty realizacji zadań obrony cywilnej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Za opracowanie kart realizacji zadań obrony cywilnej odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2, które należy opracować do 31 grudnia 2021 roku.

§ 4

Karty realizacji zadań obrony cywilnej, o których mowa w § 2 podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chorzów.

§ 5

Plan obrony cywilnej podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej jednak niż co dwa lata.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

*Załącznik nr 1 do użytku służbowego.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2021-11-16
utworzony: 17-11-2021 / modyfikowany: 17-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu