Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.269.2021

Zarządzenie Nr OR . 269 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 listopada 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów w 2022 r.”.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów w 2022 r.”,
w następującym składzie:

 1. Danuta SZARY - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa GABOR - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jolanta BUDZIASZEK - Członek Komisji
 4. Jadwiga CUDZICH - Członek Komisji
 5. Marzena WOŹNIAK - Sekretarz Komisji

Ponadto do udziału w pracach Komisji na prawach członków zapraszam Panią Gabrielę SKRZYPEK oraz Panią Beatę ADAMCZYK – przedstawicieli organizacji pozarządowej.

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w 2022 roku oraz określenie wysokości dotacji na jego finansowanie.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodniczący (w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-11-18
utworzony: 17-11-2021 / modyfikowany: 19-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu