Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.271.2021

Zarządzenie Nr OR . 271 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 listopada 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16, 17, 19, 26 w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

§ 2

Warunki konkursu na realizację poszczególnych zadań publicznych wymienionych w § 1 zostały zawarte w ogłoszeniach, które stanowią Załączniki nr 1 - 5  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, a nadzór nad jego wykonaniem Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2021-11-19
utworzony: 19-11-2021 / modyfikowany: 22-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu