Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.272.2021

Zarządzenie Nr OR . 272 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów środków trwałych do których dostęp jest utrudniony oraz innych środków trwałych nie podlegających spisowi z natury

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2011r. poz. 217 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 6 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów środków trwałych do których dostęp jest utrudniony oraz innych środków trwałych nie podlegających spisowi z natury.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1 zlecam członkom Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie: Pani Katarzyna Hohuł–Musiała (Wydział Księgowości), Pani Agnieszka Chmiel (Wydział Księgowości), Pan Krzysztof Wierzbicki (Wydział Inwestycji Komunalnych) oraz Pan Zdzisław Moskal (Wydział Usług Komunalnych i Ekologii). Komisja ta zostaje powołana doraźnie na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, a po jej zakończeniu ulega rozwiązaniu.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić wg stanu księgowego na dzień 31.12.2021r. w terminie do dnia 15.01.2022r.

§ 4.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15.01.2022r.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2021-11-22
utworzony: 19-11-2021 / modyfikowany: 22-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu