Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.274.2021

Zarządzenie Nr OR . 274 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia ustalonego Zarządzeniem nr OR.236.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr OR.236.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 2 ust.3 pkt 2 lit. c w miejsce słowa: „wzywa” wpisuje się: „może wezwać”.
 2. Tytuł § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Sposób opiniowania ofert, kryteria oceny formalnej i merytorycznej”.
 3. § 3 ust.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  „Oferty nie spełniające któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, o których mowa w ust. 2 zostają odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostają poddane ocenie merytorycznej.”
 4. § 3 ust.8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  „8. Komisja pozytywnie opiniuje oferty, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów wskazaną każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym, rekomendując:
  1) wybór wszystkich oferentów - w przypadku, gdy zadanie ma być realizowane przez wielu realizatorów;
  2) wybór najkorzystniejszych ofert tj. takich, które uzyskały najwyższą liczbę punktów – w przypadku, gdy zadanie ma być realizowane przez określoną, wskazaną w ogłoszeniu konkursowym liczbę realizatorów.”
 5. § 3 ust.9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  „9. Oferty, które nie uzyskały wymaganej zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, minimalnej liczby punktów, zostają przez Komisję zaopiniowane negatywnie.”
 6. § 3 ust.10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  „10. W celu uzyskania dodatkowych informacji, Komisja może wnioskować o uzupełnienie oferty o dodatkowe informacje i dokumenty dostępne podmiotowi biorącemu udział w konkursie.”
 7. Załącznik nr 3 do Regulaminu prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia otrzymuje nowe, następujące brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2021-11-25
utworzony: 26-11-2021 / modyfikowany: 01-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu