Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.276.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR SK.8.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 01.06.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 276 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 listopada 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 217.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 342) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016r. poz.1864) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017 roku pn. „Zasady prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta Chorzów”, w rozdziale VII zat. „Instrukcja w sprawie obiegu w Urzędzie Miasta Chorzów dokumentów dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych", w § 1 w pkt 3) dodać literę f), która otrzymuje brzmienie:

"Dla Zaświadczenia Prezydenta Miasta potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, sporządza się dokument SP wyłącznie w formie elektronicznej z zachowaniem obowiązku zastosowania elektronicznego obiegu dokumentów. Zatwierdzenie dokumentu SP, w imieniu Miasta dokonuje: Dyrektor Wydziału merytorycznego oraz Główny Księgowy”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Załącznika do Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego zarządzenia są Dyrektorzy Wydziałów i Kierownicy Biur Urzędu Miasta Chorzów oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.  

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Liniewiecka, dnia: 2021-11-30
utworzony: 01-12-2021 / modyfikowany: 06-06-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu