Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.281.2021

Zarządzenie Nr OR . 281 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów:

zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów w załączniku nr 1:

a) zmienia się pkt II ppkt 9, który otrzymuje brzmienie:
„Realizacja przyznanego uprawnienia może nastąpić poprzez wskazanie przez uprawnionego pustostanu lokalu mieszkalnego z list B lub C lokali do remontu we własnym zakresie zgodnie z przyznanym uprawnieniem dotyczącym struktury i wyposażenia lokalu, który zostanie przekazany do Zakładu Komunalnego PGM celem przygotowania do zasiedlenia. Wskazanie takiego lokalu i jego przekazanie do Zakładu Komunalnego PGM jest równoznaczne z przedstawieniem i akceptacją propozycji lokalowej.” ;
b) zmienia się pkt II ppkt 10, który otrzymuje brzmienie:
„Uprawniony, o którym mowa w pkt 9 winien w terminie określonym w ogłoszeniu o listach lokali mieszkalnych do remontu we własnym zakresie, złożyć druk deklaracji wyboru lokalu stanowiący załącznik nr 16 do zarządzenia.”;
c) zmienia się pkt III ppkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku złożenia deklaracji na ten sam pustostan umieszczony na liście A przez dwóch lub więcej uprawnionych, pustostan zostanie wskazany uprawnionemu o najwyższej pozycji na liście uprawnionych – oceny zgodności uprawnienia i pozycji na liście uprawnionych Wydział dokonuje według daty złożenia deklaracji. W przypadku złożenia deklaracji na pustostan z list B lub C o jego przyznaniu decyduje data i godzina złożenia deklaracji oraz dodatkowo w przypadku listy C uzyskanie indywidualnej zgody Prezydenta Miasta.”;
d) zmienia się pkt V ppkt 5, który otrzymuje brzmienie:
„Wydział w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w zakresie sytuacji socjalno-bytowo-majątkowej przez jednostki organizacyjne Miasta Chorzów tj. Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej itp. lub zasięgnąć informacji od innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub podmiotów np.: Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w celu ustalenia przesłanek do wyrażenia zgody na zamianę z kontrahentem.”.

§ 2.

W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów zmienia się załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

  1. W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów załącznik numer 17 wprowadzony zarządzeniem Nr OR.50.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, otrzymuje numer 16.
  2. W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów zmienia się załącznik nr 16, o którym mowa w ust. 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2021-12-06
utworzony: 07-12-2021 / modyfikowany: 08-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu