Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.282.2021

Zarządzenie Nr OR . 282 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. odbioru protokołu końcowego realizacji usługi operatorskiej dot. „System Chorzowskiego Roweru Miejskiego Kajteroz”

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

 § 1.

Powołać zespół interdyscyplinarny ds. odbioru protokołu końcowego realizacji usługi operatorskiej pn. „System Chorzowskiego Roweru Miejskiego Kajteroz” realizowanego w ramach projektu pt. „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT RPO WSL na lata 2014-2020.

§ 2.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Marzena Rak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Przewodnicząca Zespołu
 2. Joanna Tabor – Oficer Rowerowy Miasta Chorzów, Zastępca Przewodniczącej
 3. Radosław Szmyra – Dyrektor Wydziału Informatyki
 4. Marcin Kępa – Inspektor Biura Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

§ 3.

Do zadań zespołu należy odbiór protokołu końcowego realizacji usługi operatorskiej pn. „Systemu Chorzowskiego Roweru Miejskiego Kajteroz” ze szczególnym uwzględnieniem zapisów umowy z dnia 02 sierpnia 2018 r. (nr 1270/2018), zawartej pomiędzy Miastem Chorzów – Miastem na prawach powiatu a spółką Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi wynikającymi z powierzonych obowiązków służbowych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Marcinowi Michalikowi, Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Kępa, dnia: 2021-12-07
utworzony: 07-12-2021 / modyfikowany: 14-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu