Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.289.2021

Zarządzenie Nr OR . 289 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1956), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”
  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w §1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik ]

pobierz plik: [ Załącznik ]

pobierz plik: [ Załącznik ]

pobierz plik: [ Załącznik ]

pobierz plik: [ Załącznik ]osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2021-12-09
utworzony: 08-12-2021 / modyfikowany: 10-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu