Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.291.2021

Zarządzenie Nr OR . 291. 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie: ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2022 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. DZ.U z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1320 z późn. zm) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2022 roku za przypadające w sobotę święto dnia 1 stycznia 2022 roku ustala się na dzień 7 stycznia 2022 roku.

§ 2.

Czas pracy pracowników Urzędu Miasta pracujących w równoważnym systemie czasu pracy w niektórych miesiącach 2022 roku ustala się w następujący sposób:

 1. W styczniu 2022 nominalny czas pracy wynosi 160 godzin pomniejszony o 8 godzin za święto przypadające w sobotę, a faktyczny wynikający z godzin pracy wynosi 158 godzin, w związku z powyższym nominał czasu pracy w dniu 7 stycznia zostaje podwyższony z 6 godzin do 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy w dniu 7 stycznia podwyższa się do 8 godzin.
 2. W marcu 2022 roku nominalny czas pracy wynosi 184 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 186 godzin, w związku z powyższym w wybrany czwartek marca nominał czasu pracy obniża się z 10 godzin do 8 godzin. W celu zachowania standardowych godzin pracy Urzędu Miasta Chorzów obniżenie wymiaru czasu pracy dla pracowników z równoważnym czasem pracy nastąpi w dniach 24 marca lub 31 marca 2022 roku. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy obniża się w wybranym dniu do 8 godzin.
 3. W kwietniu 2022 roku nominalny czas pracy wynosi 160 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 158 godzin, w związku z powyższym w dniu 1 kwietnia 2022 roku wymiar czasu pracy podwyższa się z 6 godzin do 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy w dniu 1 kwietnia podwyższa się o liczbę godzin o jaką pomniejszono nominał w dniu 24 lub 31 marca 2022 roku.
 4. W lipcu 2022 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 166 godzin, w związku z powyższym w dniu 1 lipca 2022 roku wymiar czasu pracy podwyższa się się z 6 godzin do 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy w dniu 1 lipca podwyższa się do 8 godzin.
 5. W listopadzie 2022 roku nominalny czas pracy wynosi 160 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 162 godzin, w związku z powyższym w wybrany czwartek listopada nominał czasu pracy obniża się z 10 godzin do 8 godzin.

W celu zachowania standardowych godzin pracy Urzędu Miasta Chorzów obniżenie wymiaru czasu pracy dla pracowników z równoważnym czasem pracy nastąpi w dniach 10 listopada lub 17 listopada 2022 roku. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy obniża się w wybranym dniu do 8 godzin.

§ 3.

Wszelkie rozbieżności między rzeczywistym, a nominalnym czasem pracy w przypadku indywidualnych rozkładów czasu pracy będą uzgodnione indywidualnie

§ 4.

Postanowienia zawarte w § 1 nie dotyczą pracowników: Urzędu Stanu Cywilnego, obsługujących Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Strażników miejskich.

§ 5.

 1. Czas pracy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 7 stycznia 2022 roku dla obsługi stron zawarty będzie w godzinach od 7:30 do 13:00, przy czym nominał czasu pracy wynosi 8 godzin.
 2. Zobowiązuje się Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do ustalenia dat wykorzystania przez swoich pracowników dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 roku i przekazania informacji do Referatu Kadr do 31 grudnia 2021r.

§ 6

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do ustalenia, dla pracowników obsługujących MiejskieCentrum Zarządzania Kryzysowego, w miesięcznych rozkładach czasu pracy (harmonogramach) do końca okresu rozliczeniowego, daty wykorzystania dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 roku.

§ 7

Zobowiązuje się Komendanta Straży Miejskiej, dla Strażników miejskich, do ustalenia w miesięcznych rozkładach czasu pracy (harmonogramach) do końca okresu rozliczeniowego, daty wykorzystania dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 roku.

§ 8

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom miasta informacji, o której mowa w § 1, § 5 punkt 1.

§ 9.

Niezależnie od systemu czasu pracy, wymiar czasu pracy pracowników Urzędu w 2022 roku wynosi 2008 godzin, gdzie w pierwszym kwartale wynosi 496 godzin, w drugim kwartale 496 godzin, w trzecim kwartale 520 godzin i w czwartym kwartale 496 godzin.

W przypadku Straży Miejskiej pierwszy okres rozliczeniowy wynosi 656 godziny, drugi okres rozliczeniowy wynosi 680 godziny oraz trzeci okres rozliczeniowy wynosi 672 godzin.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 11

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Szafrańska-Wójcik, dnia: 2021-12-13
utworzony: 10-12-2021 / modyfikowany: 14-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu