Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.303.2021

Zarządzenie Nr OR . 303 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie: wdrożenia w Urzędzie Miasta Chorzów Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Wprowadzić w Urzędzie Miasta Chorzów Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (Regulamin), w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1.

§ 2

Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, dokonywanych przez osoby świadczące prace dla Urzędu Miasta Chorzów oraz zasady ochrony osób zgłaszających.

§ 3

Pracownicy Urzędu Miasta Chorzów zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jego postanowieniami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. zgłoszeń.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

 

Załączniki do Zarządzenia*:

  • Załącznik Nr 1 – Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Miasta Chorzów
  • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
* Załączniki do użytku wewnętrznego

 osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Zachariasz, dnia: 2021-12-28
utworzony: 29-12-2021 / modyfikowany: 29-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu