Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.309.2021

Zarządzenie Nr OR . 309 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 10.02.2022 r. do 10.12.2022 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.237.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej, w związku z Zarządzeniem Nr OR.271.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 10.02.2022 r. do 10.12.2021 r., w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Monika MICHAŁEK - Członek Komisji
 4. Alina ZAWADA - Członek Komisji
 5. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji
 6. Marceli SMOGULSKI - Sekretarz Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie ocena i wydanie opinii w przedmiocie zgłoszonych ofert w odpowiedzi na ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-12-29
utworzony: 29-12-2021 / modyfikowany: 30-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu