Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.312.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.07.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 312 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 grudnia 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1.  W Rozdziale VI w § 26 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

  „2) Zespół Radców Prawnych”.

 2. W Rozdziale IX w § 33 „Do zadań Wydziału Budżetu i Analiz należy:”:

  - w ust. 3 pkt 3) w brzmienie:
  „3) współpraca z bankami, organami finansowymi oraz organami nadzorującymi”,

  - w ust. 5 pkt 5) skreśla się.

  - w ust. 5 pkt 15) otrzymuje brzmienie:
  „15) sporządzanie okresowych zapotrzebowań i harmonogramów oraz rozliczeń dotacji celowych otrzymanych przez Miasto na realizację zadań”,

  - w ust. 7 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
  „4) obsługa/udział w pracach komisji tematycznych”,

  - w ust. 8 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
  „4) Inwentaryzacja (oznaczenie akt BA-IV)”.

 3. W Rozdziale IX w § 40 „Do zadań Wydziału Księgowości należy”:

  - w ust. 4 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
  „7) sporządzanie na podstawie uzyskanych danych deklaracji akcyzowych”,

  - w ust. 5.po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
  „8) naliczanie składek PPK”.

 4. W Rozdziale IX w § 42 „Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy”:

  - w ust. 2 pkt 2) skreśla się.

  - w ust. 6 pkt 10) otrzymuje brzmienie:
  „10) przyjmowanie wniosków i deklaracji w zakresie PPK”.

  - w ust. 6 po pkt 10) dodaje się pkt 10a) w brzmieniu:
  „10a) realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie PPK”.

  - w ust. 6 pkt 12) otrzymuje brzmienie:
  „12) prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Zespołu Radców Prawnych”.

 5. W Rozdziale IX w § 44 „Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należy”:

  - w ust. 5 pkt 4) po lit e) dodaje się lit f) w brzmieniu:
  „f) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 5, ul. Siemianowicka 58/2”.

 6. W Rozdziale IX w § 48 „Do zadań Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii należy:”

  - w ust. 10 po pkt 15) dodaje się pkt 16) w brzmieniu:
  „16) przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw i wprowadzanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)”.

 7. W Rozdziale IX § 49 „Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy”:

  - po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
  „5a. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:
  1) analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach zarządzanych przez Miasto, a także koordynowanie zadań w tym zakresie, w tym m.in. zadań dotyczących : przeglądu sprzętu ppoż., szkoleń i doradztwa w zakresie ochrony ppoż., zakupu sprzętu ppoż., prowadzenia próbnych ewakuacji, programów profilaktycznych i edukacyjnych,
  2) sporządzanie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Miasta Chorzów,
  3) utrzymywanie kontaktu z właściwą miejscowo Komendą Miejską PSP w zakresie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych i postępowań administracyjnych prowadzonych przez tę Komendę w obiektach zarządzanych przez Miasto.”

  - w ust. 7 po pkt 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
  "2) Referat Spraw Obronnych i Administracji (oznaczenie akt ZK-III).”

 8. W Rozdziale IX § 50 „Do zadań Wydziału Zarządzania Nieruchomościami należy:”

  - w ust. 13 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
  „3) Referat Wymiaru Opłat i Przekształceń (oznaczenie akt. ZN-III)”.

  - w ust. 13 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
  „4) Referat Windykacji Opłat i Analiz Finansowych (oznaczenie akt. ZN-IV)”.

 9. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów, o którym mowa w § 27 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-12-31
utworzony: 29-12-2021 / modyfikowany: 02-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu