Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.313.2021

Zarządzenie Nr OR . 313 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 0000175800, NIP: 6272239965 o kapitale zakładowym w wysokości 260 300,00 zł obowiązkowych zadań własnych gminy – zarządu drogi, tj.
- obowiązku utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych;
-obowiązku uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

W wykonaniu uchwały nr VII/68/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 marca 2015 r. podjętej na sesji NRVII w dniu 26 marca 2015 r. i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

 zarządzam:

§ 1

Powierzam jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie obowiązki polegające na utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych, w tym obowiązku uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, na których za postój i parkowanie pojazdów samochodowych pobierana jest przez zarząd drogi opłata, zgodnie z załącznikami:

  1. Planem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz
  2. Warunkami wykonywania obowiązków stanowiącymi załącznik nr 2, 3, 3a, 3b oraz 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Chorzowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3a do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3b do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Moskal, dnia: 2021-12-31
utworzony: 31-12-2021 / modyfikowany: 10-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu