Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.25.2022

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.07.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 25 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 stycznia 2022 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 1.  W Rozdziale VI w § 12 ust. 1 lit a) otrzymuje brzmienie:

  „a) I Zastępca Prezydenta nadzoruje:

  1) Wydział Inwestycji Komunalnych,
  2) Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,
  3) Wydział Usług Komunalnych i Ekologii,
  4) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
  5) Straż Miejską,
  6) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków”

 2. W Rozdziale VI w § 12 ust. 1 lit b) otrzymuje brzmienie:

  „b) II Zastępca Prezydenta nadzoruje:

  1) Wydział Edukacji,
  2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
  3) Wydział Polityki Społecznej”.

 3. W Rozdziale VI w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  „2. I Zastępca Prezydenta koordynuje w imieniu Prezydenta Miasta nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Zarządem Ulic i Mostów.”

 4. W Rozdziale VI § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  „2. Współpracę z policją, strażą pożarną oraz inspekcją sanitarną i nadzorem budowlanym w imieniu Prezydenta podejmuje I Zastępca Prezydenta.”

 5. W Rozdziale VI § 14 otrzymuje brzmienie:

  „§ 14. Współpracę w sprawach gospodarki komunalnej z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Techniki Sanitarnej „Alba” Sp. z o.o., ADM „Serwis” Sp. z o.o., Tramwajami Śląskimi S.A., Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz dostawcami mediów na potrzeby Miasta, w imieniu Prezydenta podejmuje I Zastępca Prezydenta.”

 6. W Rozdziale IX § 39 „Do zadań Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki należy”:

  - w ust. 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
  „1) Muzeum Hutnictwa”,

  -  w ust. 6 pkt 6) skreśla się.

 7. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów, o którym mowa w § 27 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2022-01-28
utworzony: 27-01-2022 / modyfikowany: 02-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu