Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2022

OR.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.2.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowyc.

OR.3.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2021.

OR.4.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

OR.5.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec.

OR.6.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.7.2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

OR.8.2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV Kadencji.

OR.9.2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.03.2022 r. do 17.12.2022 r.

OR.10.2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań:
1. „Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”;
2. „Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób”;
3. „Realizacja działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii społecznej wynikającej z uzależnień, w szczególności od alkoholu, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży”.

OR.11.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.302.2021 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

OR.12.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  przedszkoli  i  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej,  prowadzonych  przez Miasto Chorzów, 
na rok szkolny 2022/2023.”

OR.13.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023.”

OR.14.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Muzeum Hutnictwa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców 4A.

OR.15.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.16.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.17.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów, w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.18.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.19.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.20.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Legnickiej na rzecz spółki IZOBLOK S. A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15.

OR.21.2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji (2022-2025).

OR.22.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Składowej.

OR.23.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.24.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wskazania pierwszego i kolejnych Zastępców Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.25.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.26.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2022”.

OR.27.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.28.2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia miejskiego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia).

OR.29.2022 z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja 151a.

OR.30.2022 z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLV w dniu 27 stycznia 2022 roku.

OR.31.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.32.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.15.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.33.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.16.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.34.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.17.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów, w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.35.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.19.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.36.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.18.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów, w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.37.2022 z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż parkomatów.

OR.38.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Chorzowie.

OR.39.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.12.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów,  na rok szkolny 2022/2023.”

OR.40.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.45.2021 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.41.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Mariańskiej.

OR.42.2022 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie wszczęcia procedury wyborów uzupełniających na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji.

OR.43.2022 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Chorzów.

OR.44.2022 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.45.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej inwentaryzacji okresowej rowerów miejskich i stacji rowerowych.

OR.46.2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Klonowej.

OR.47.2022 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVI w dniu 24 lutego 2022 roku.

OR.48.2022 z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania działań związanych z przyjmowaniem przez Miasto Chorzów ludności napływowej z terytorium Ukrainy.

OR.49.2022 z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.50.2022 z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.51.2022 z dnia 9 marca 2022 roku o zmianie zarządzenia nr OR.269.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo–wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

OR.52.2022 z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej pomiędzy ul. Bytkowską a granicą miasta z Siemianowicami Śląskimi.

OR.53.2022 z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Głównej, ul. Ptasiej, ul. Rębaczy na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.54.2022 z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Hajduckiej i ul. Ryszki na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.55.2022 z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2022-2024.

OR.56.2022 z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie udostępnienia elewacji budynku, wzniesionego na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja 27b, w celu wykonania muralu.

OR.57.2022 z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.58.2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy dla osób od 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

OR.59.2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na 2022 rok.

OR.60.2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 roku.

OR.61.2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca wyborów uzupełniających na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji oraz powołania komisji wyborczej ds. organizacji i obsługi wyborów.

OR.62.2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Projektu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.63.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości służebnościami gruntowymi oraz za udostępnianie w celu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń kubaturowych niezbędnych do korzystania z urządzeń liniowych nie związanych trwale z gruntem, a mieszczących się pod lub na powierzchni terenu.

OR.64.2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.65.2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.66.2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.67.2022 zdnia 25 marca 2022 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego oraz czynszu z tytułu najmu w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.68.2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa służebnościami gruntowymi, służebnościami przesyłu oraz za udostępnianie w celu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń kubaturowych, niezbędnych do korzystania z urządzeń liniowych nie związanych trwale z gruntem, a mieszczących się pod lub na powierzchni terenu.

OR.69.2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.70.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów uzupełniających do Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji (2022 - 2025).

OR.71.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie Straży Miejskiej Urzędu Miasta Chorzów.

OR.72.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. św. Kingi 6-6b, 14, ul. dr Wincentego Styczyńskiego 73-79 na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Racjonalizatorów 10.

OR.73.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej budynkiem o charakterze handlowo-usługowym, położonej w Chorzowie przy ulicy Klimzy.

OR.74.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.75.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Miasta Chorzów wynoszącego 4/6 w lokalu mieszkalnym nr 4 usytuowanym w Chorzowie przy ul. Karpackiej 29a.

OR.76.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej.

OR.77.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie między ul. Łagiewnicką a ul. Katowicką.

OR.78.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

OR.79.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjmowania od obywateli Ukrainy przebywających lub zamieszkałych na terenie Chorzowa pisemnych oświadczeń zezwalających Miastu Chorzów na przesyłanie informacji sms, e-mail oraz Komunikator Telegram.

OR.80.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVII w dniu 31 marca 2022 roku.

OR.81.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz ogródkami przydomowymi, garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.

OR.82.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie inwentaryzacji pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta.

OR.83.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Chorzów położonego w rejonie pl. Piastowskiego, ul. Kadeckiej i Alei Wycieczkowej.

OR.84.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.85.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Poniatowskiego 27 na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.86.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 53 (ul. Belojannisa 17A) na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.87.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja.

OR.88.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu pn. KIBICE RAZEM w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 23.05.2022 r. do 17.12.2022 r.

OR.89.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym prelekcji o charakterze profilaktycznym, mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 23.05.2022 r. do 15.11.2022 r.

OR.90.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025, w 2022 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.91.2022 z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wspieranie programów pomocowych, rehabilitacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia”.

OR.92.2022 z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.264.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.93.2022 z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach 10. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

OR.94.2022 z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVIII w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

OR.95.2022 z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Cmentarnej.

OR.96.2022 z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Mariana Langiewicza.

OR.97.2022 z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz specjalnych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.98.2022 z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. opiniowania wniosków dotyczących przyznawania „Medalu za osiągnięcia w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji”.

OR.99.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na realizację zadania pn. „Wspieranie programów pomocowych, rehabilitacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia”.

OR.100.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Szczęśliwej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego G-2, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.101.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Szczęśliwej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego G-4, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.102.2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.103.2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań:
1. „Zapewnienie, w ramach placówek wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym”,
2. „Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin, w szczególności z problemem alkoholowym – mieszkańców Chorzowa”.

OR.104.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIX w dniu 26 maja 2022 roku.

OR.105.2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” w ramach realizacji celu operacyjnego 3. Promocja zdrowia psychicznego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

OR.106.2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” w ramach realizacji celu operacyjnego 3. Promocja zdrowia psychicznego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

OR.107.2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michała Wolskiego.

OR.108.2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej.

OR.109.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy”.

OR.110.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów”.

OR.111.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie przekazania w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie sprzętu i aparatury medycznej.

OR.112.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie Plac Hutników (Pl. 1-go Maja) na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.113.2022 z dnia 15 czerwcaw 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Św. Barbary 27 na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.114.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 24 Pałac Ślubów Park Hutników na rzecz spółki SILEMAN Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 35.

OR.115.2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalii mieszklanych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach współnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.116.2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr L w dniu 14 czerwca 2022 roku.

OR.117.2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Chorzowie przy ul. Wolskiego 5 wraz z udziałem wynoszącym 66/1000 w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.118.2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.111.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie sprzętu i aparatury medycznej.

OR.119.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.120.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, zadania polegającego na usunięciu z terenu Miasta Chorzów pojemników na odzież używaną wraz z zawartością, uporządkowaniu terenu wokół pojemników oraz oddaniu pojemników do składnicy złomu.

OR.121.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Chorzowie przy ul. Wolskiego 20 wraz z udziałem wynoszącym 4595/100000 w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.122.2022 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LI w dniu 23 czerwca 2022 roku.

OR.123.2022 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.124.2022 z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.81.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz ogródkami przydomowymi, garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.

OR.125.2022 z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.126.2022 z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.127.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.128.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Farnej, ul. Wrocławskiej na rzecz spółki 3S S. A.z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103 bud 8.

OR.129.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Bytomskiej na rzecz spółki 3S S. A.z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103 bud 8.

OR.130.2022 z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr OR.44.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.131.2022 z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej.

OR.132.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.133.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.134.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Chorzowie.

OR.135.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 33 w Chorzowie.

OR.136.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie.

OR.137.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Chorzowie.

OR.138.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 16 Integracyjnego w Chorzowie.

OR.139.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Chorzowie.

OR.140.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Chorzowie.

OR.141.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Chorzowie.

OR.142.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.143.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Chorzowie, zajętej pod drogę wojewódzką nr 902 - Drogowa Trasa Średnicowa.

OR.144.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej, za ul. dr Wincentego Styczyńskiego 73-79, ul. św. Kingi 6-6b, 14, ul. Bocznej 8-10, ul. Wandy na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Racjonalizatorów 10.

OR.145.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Al. Wycieczkowej oraz na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego.

OR.146.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr OR.127.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.147.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. 3 Maja na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Racjonalizatorów 10.

OR.148.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Gwareckiej, ul. dr Wincentego Styczyńskiego 55, ul. Wandy 33, ul. Gustawa Morcinka 5-17 na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Racjonalizatorów 10.

OR.149.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.

OR.150.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego na rzecz Marcina Stryjewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „TECHMAR” Marcin Stryjewski z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Stefana Batorego 40.

OR.151.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.152.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej.

OR.153.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Zamieszkaj w Chorzowie”.

OR.154.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Granicznej.

OR.155.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Składowej.

OR.156.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Chorzowie.

OR.157.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LII w dniu 25 sierpnia 2022 roku.

OR.158.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

OR.159.2022 z dnia 1 września 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.149.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.160.2022 z dnia 1 września 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.161.2022 z dnia 1 września 2022 roku w sprawie udostępnienia serwerów Miasta Chorzów na potrzeby poczty elektronicznej jednostek podległych.

OR.162.2022 z dnia 1 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów.

OR.163.2022 z dnia 2 września 2022 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Chorzowie, zajętej pod drogę wojewódzką nr 902 - Drogowa Trasa Średnicowa.

OR.164.2022 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.165.2022 z dnia 7 września 2022 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Legnickiej.

OR.166.2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości kwoty nagród pieniężnych oraz powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury” w 2022 r.

OR.167.2022 z dnia 19 września 2022 roku o zmianie zarządzenia OR.45.2021 sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.168.2022 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030.

OR.169.2022 z dnia 21 września 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie: przy ul. Brzezińskiej ROD Stokrotka”, przy granicy Michałkowic i Maciejkowic, na obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Żabie Doły”, przy ul. Głównej, przy ul. Kluczborskiej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.170.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Miłej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.171.2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2023r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

OR.172.2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.173.2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej.

OR.174.2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie konwersji wierzytelności na akcje Spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.175.2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LIII w dniu 26 września 2022 roku.

OR.176.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej pomiędzy ul. Bytkowską a granicą miasta z Siemianowicami Śląskimi.

OR.177.2022 z dnia 4 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025, w 2022 r. - edycja II oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.178.2022 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/238/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie.

OR.179.2022 z dnia 6 października 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LIV w dniu 29 września 2022 roku.

OR.180.2022 z dnia 7 października 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.168.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 września 2022r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030.

OR.181.2022 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie ROD „Ślęzel” i ROD „Rozwój” przy ul. Maciejkowickiej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.182.2022 z dnia 12 października 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.183.2022 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Medali oceniającej złożone wnioski o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.184.2022 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Nagród opiniującej złożone wnioski z kandydaturami do Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.185.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzów.

OR.186.2022 z dnia 14 października 2022 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego.

OR.187.2022 z dnia 18 października 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.237.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR.188.2022 z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

OR.189.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki, ul. ks. bpa Bernarda Bogedaina, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 4563/163.

OR.190.2022 z dnia 25 października 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.168.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 września 2022r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030.

OR.191.2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej na rzecz ORANGE Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160.

OR.192.2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Emilii Plater, ul. Mariana Langiewicza na rzecz spółki ORANGE Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160.

OR.193.2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.247.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.194.2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR. 90.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad Nadzoru Właścicielskiego Nad Spółkami z Udziałem Miasta Chorzów.

OR.195.2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.196.2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.197.2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.198.2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.199.2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.200.2022 z dnia 27 października 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.201.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wincentego Janasa.

OR.202.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.203.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.204.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów.

OR.205.2022 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LV w dniu 27 października 2022 roku.

OR.206.2022 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa, którym gospodaruje Miasto Chorzów.

OR.207.2022 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.208.2022 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, współpracy międzynarodowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

OR.209.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji powierzonych jednostkom zewnętrznym własnych składników aktywów.

OR.210.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Granicznej na rzecz spółki T-MOBILE POLSKA S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12.

OR.211.2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.212.2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest utrudniony oraz innych środków trwałych nie podlegających spisowi z natury w Mieście Chorzów.

OR.213.2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie wraz z przeniesieniem prawa własności usytuowanych na niej budynków.

OR.214.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.297.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.215.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.73.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.216.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.217.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.218.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.219.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Owocowej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.220.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o ot   wartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów w 2023 r.”.

OR.221.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Astrów.

OR.222.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.223.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.224.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem sal lekcyjnych, pracowni, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w nieruchomościach jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd tym jednostkom.

OR.225.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

OR.226.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.227.2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków w zakresie udzielania ulg na podstawie art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.

OR.228.2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chorzów.

OR.229.2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LVI w dniu 24 listopada 2022 roku.

OR.230.2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. „Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi” oraz „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”.

OR.231.2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pn.:1.„Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w lokalu usytuowanym w Chorzowie, przy ul. Skrajnej 2a”; 2.„Realizacja działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii społecznej wynikającej z uzależnień, w szczególności od alkoholu, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci
i młodzieży”; 3.„Zapewnienie, w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym”.

OR.232.2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.:1.„Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi”; 2.„Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”.

OR.233.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynach Urzędu Miasta Chorzów.

OR.234.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Urzędu Miasta Chorzów.

OR.235.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.236.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.237.2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy dla osób od 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi".

OR.238.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie sprawowania przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zarządu drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Chorzów lub własność Skarbu Państwa będącą w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów.

OR.239.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.32.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  z  miejsca  zamieszkania do  przedszkola, oddziału   przedszkolnego w  szkole  podstawowej,  innej  formy  wychowania  przedszkolnego,  szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

OR.240.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

OR.241.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.44.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku lata 2021-2024.

OR.242.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2023 roku.

OR.243.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wzoru i trybu wystawiania legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.244.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.218.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Muzeum Hutnictwa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców 4A oraz Zarządzenia Nr OR.14.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Muzeum Hutnictwa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców 4A.

OR.245.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.35.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

OR.246.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2023 r. do 17.12.2023 r.

OR.247.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2023 r. do 17.12.2023 r.

OR.248.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.03.2023 r. do 17.12.2023 r.

OR.249.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.02.2023 r. do 10.12.2023 r.

OR.250.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 10.02.2023 r. do 10.12.2023 r.

OR.251.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LVII w dniu 15 grudzień 2022 roku.

OR.252.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

OR.253.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000175800, NIP: 6272239965, o kapitale zakładowym w wysokości  260 300,00 zł, obowiązkowych zadań własnych gminy – zarządu drogi, tj.
- obowiązku utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych;
- obowiązku uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

OR.254.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec.

OR.255.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.256.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

OR.257.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2022.

OR.258.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zasad używania i sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów pojazdu prywatnego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie Miasta Chorzów.

OR.259.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.260.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.261.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr. OR.236.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.262.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.220.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. dostępności.

OR.263.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.264.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2022-01-10
utworzony: 29-12-2021 / modyfikowany: 04-01-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu