Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.44.2022

Zarządzenie Nr OR . 44 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2022 roku

w sprawie: zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, uchwałą Nr XVII/307/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, uchwałą Nr XXXI/525/21 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,

zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek:

 1. Wyznaczone do sprzedaży mogą być wyłącznie lokale mieszkalne usytuowane w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Zasady zbycia lokali mieszkalnych określa odpowiednio załącznik nr 1.
 3. Decyzję o wyznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych podejmuje Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

 § 2.

Przyjąć zasady ustalania ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu lub cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu stanowiących podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek:

 1. Cenę sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku oraz cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu lub cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu stanowiących podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki – na podstawie wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, ustala Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta.
 2. Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielić 40% bonifikaty, po spełnieniu warunków określonych w uchwale Nr XVII/307/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
 3. Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielić 30% bonifikaty, po spełnieniu warunków określonych w uchwale Nr XXXI/525/21 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
 4. Niezależnie od sposobu zapłaty ceny za nabycie lokalu mieszkalnego (jednorazowo lub w ratach) do kwoty ustalonej po udzieleniu bonifikaty określonej w § 2 ust. 2, § 2 ust. 3, lub do ceny sprzedaży określonej w § 2 ust. 1, doliczyć:
  1) wartość środków finansowych przypisanych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal mieszkalny będący przedmiotem zbycia – za okres od 5 lat przed datą złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego, do dnia sporządzenia protokołu uzgodnień,
  2) wartość nakładów na ulepszenia* poniesione w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniach przynależnych, przy czym w wartości tych nakładów nie uwzględnia się nakładów na ulepszenia poniesione w lokalu mieszkalnym, który przydzielony został na skutek opróżnienia zajmowanego wcześniej lokalu mieszkalnego, z przyczyn nie leżących po stronie najemcy – za okres od 5 lat przed datą złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego, do dnia sporządzenia protokołu uzgodnień.
 5. Wartości środków finansowych przypisanych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w udziale przypadającym na lokal mieszkalny oraz nakładów na ulepszenia, o których mowa w:
  1) § 2 ust. 4 pkt 1 - określa zarządca wspólnoty mieszkaniowej,
  2) § 2 ust. 4 pkt 2 - określa Zakład Komunalny PGM w Chorzowie
 6. Wartość środków finansowych przypisanych na funduszu remontowym wymieniona w § 2 ust. 4 pkt 1, oraz wartość nakładów na ulepszenia* poniesione w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniach przynależnych wymieniona w § 2 ust. 4 pkt 2, stanową składnik ceny lokalu, przy czym wartość wymieniona w § 2 ust. 4 pkt 1, mogła być już wydatkowana na remonty nieruchomości wspólnej zgodnie z podjętymi uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej.
 7. Zobowiązać nabywcę lokalu mieszkalnego do zapłaty na rzecz Miasta Chorzów – Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie:
  1) wartości środków finansowych przypisanych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal mieszkalny będący przedmiotem zbycia, od dnia sporządzenia protokołu uzgodnień do dnia zawarcia aktu notarialnego,
  2) wartości nakładów na ulepszenia* poniesione w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniach przynależnych, przy czym w wartości tych nakładów nie uwzględnia się nakładów na ulepszenia poniesione w lokalu mieszkalnym, który przydzielony został na skutek opróżnienia zajmowanego wcześniej lokalu mieszkalnego, z przyczyn nie leżących po stronie najemcy, od dnia sporządzenia protokołu uzgodnień do dnia zawarcia aktu notarialnego,
  3) kwoty wartości wymienionych w § 2 ust. 7 pkt. 1-2, ustala na dzień zawarcia aktu notarialnego Zakład Komunalny PGM w Chorzowie,
  4) kwoty wartości wymienionych w § 2 ust. 7 pkt. 1-2 określone zostaną w akcie notarialnym i wymagalne są do zapłaty w terminie 14 dni od zawarcia aktu notarialnego na konto wskazane przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie,
  5) w zakresie zapłaty wartości środków finansowych oraz nakładów na ulepszenia* określonych w § 2 ust. 7 pkt 1-2, nabywca zobowiązany jest do poddania się rygorowi egzekucji po myśli art. 777 § 1 pkt  4 kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Wartość środków finansowych przypisanych na funduszu remontowym wymieniona w § 2 ust. 7 pkt 1 mogła być już wydatkowana na remonty nieruchomości wspólnej zgodnie z podjętymi uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej.
 9. Wartość środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym przypadających na lokal, będący przedmiotem zbycia do wykorzystania na remonty określi zarządca nieruchomości.

 § 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.198.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Trzeciemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

* pod pojęciem ulepszenia w niniejszym zarządzeniu rozumie się remonty bieżące, kapitalne i modernizacje,

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 

Zmiana do Zarzadzenia:

Zarządzenie OR.130.2022 Prezydenta  Miasta Chorzów z dnia 20 lipca 2022 rokuosoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pampuch, dnia: 2022-02-22
utworzony: 21-02-2022 / modyfikowany: 21-07-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu