Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.200.2022

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.07.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 200 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 października 2022 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 1.  W Rozdziale IX § 41 „Do zadań Wydziału Obsługi Technicznej należy”:

  - w ust. 10. pkt 1) skreśla się.

 2. W Rozdziale IX § 42 „Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy”

  -  w ust. 6 po pkt. 17) dodaje się pkt 18) w brzmieniu:
  „18) doręczanie korespondencji urzędowej do adresatów na terenie Miasta za pośrednictwem gońców”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2022-10-27
utworzony: 27-10-2022 / modyfikowany: 03-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu