Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.227.2022

Zarządzenie Nr OR . 227 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków w zakresie udzielania ulg na podstawie art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

 1. Powołać Komisję ds. opiniowania wniosków w zakresie udzielania ulg na podstawie art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.
 2. Komisję opisaną w ust. 1 powołuje się w następującym składzie:
  1) Skarbnik Miasta - Przewodniczący Komisji;
  2) Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - Zastępca Przewodniczącego;
  3) Dyrektor Wydziału Egzekucji i Windykacji;
  4) Dyrektor Wydziału Księgowości;
  5) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich wyłącznie w sprawach, o których mowa w art. 140n ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

§ 2.

W przypadku nieobecności członka Komisji, udział w pracy Komisji może brać osoba go zastępująca lub inna przez niego wskazana.

§ 3.

Komisja rozpatruje sprawy w obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego oraz przynajmniej jednego z członków Komisji.

§ 4.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków w sprawie umarzania w całości albo w części, odraczania albo rozkładania na raty:
1) spłaty zobowiązań podatkowych określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.);
2) spłaty zobowiązań podatkowych określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.);
3) spłaty zobowiązań podatkowych określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.);
4) spłaty zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.);
5) spłaty zobowiązań, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.);
6) spłaty zobowiązań niepodatkowych, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.);
7) spłaty zobowiązań niepodatkowych, o których mowa w art. 140n ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.).

§ 5.

Sprawy na posiedzenia Komisji wnosi Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Zastępca Dyrektora lub Kierownik Referatu Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, a w sprawach wynikających z art. 140n ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich lub Kierownik Referatu Komunikacji.

§ 6.

Przed podjęciem decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia w sprawach, o których mowa w § 4, Prezydent Miasta zasięga opinii Komisji, o której mowa w § 1.

§ 7.

W przypadku rozbieżnych stanowisk członków Komisji i Przewodniczącego Komisji, rozstrzygnięcia sprawy dokonuje Prezydent Miasta.

§ 8.

Terminy posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji.

§ 9.

Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, prowadzi Sekretariat Skarbnika Miasta.

§ 10.

Traci moc:
Zarządzenie Nr OR.99.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

§ 11.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2022-12-01
utworzony: 29-11-2022 / modyfikowany: 01-12-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu