Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.260.2022

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.07.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 260 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 grudnia 2022 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale IX § 41 „Do zadań Wydziału Obsługi Technicznej należy”:

  1)  W ust. 7 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
  „4) utrzymywanie kontaktu z właściwą miejscowo Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych i postępowań administracyjnych prowadzonych przez tą Komendę w obiektach zarządzanych przez Miasto.”

  2)  W ust. 9 po pkt. 2) dodaje się pkt 3) i 4) w brzmieniu:
  „3) dotyczących stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach zarządzanych przez Miasto, a także koordynowanie zadań w tym zakresie, w tym m.in. zadań dotyczących przeglądu sprzętu ppoż., szkoleń i doradztwa w zakresie ochrony ppoż., zakupu sprzętu ppoż., prowadzenia próbnych ewakuacji, programów profilaktycznych i edukacyjnych,
  4) sporządzanie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach zarządzanych przez Miasto.”

 2. W Rozdziale IX § 50 „Do zadań Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy”:

  1) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
  „5a. Realizacja zadań za zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:
  1) Sporządzanie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Miasta Chorzów”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

 § 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2022-12-29
utworzony: 29-12-2022 / modyfikowany: 02-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu