Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE MIESZKALNE

Treść strony

wersja do druku
Mieszkanie za remont

 

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór wniosków na najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę

 „MIESZKANIE ZA REMONT”


Oglądanie lokali jest możliwe w dniach od 17 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

W dniach od 15 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. będą przyjmowane wnioski osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania za remont.

 

Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów: bip.chorzow.eu/ wydziały, biura(...)/wydział zasobów komunalnych/lokale mieszkalne/mieszkanie za remont, lub w formie papierowej w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów (pok. 120).

Dokumenty można składać w formie papierowej w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów (pok. 120), przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminach określonych w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zasobów Komunalnych pod numerem telefonu 32/416 5000, wew. 5305.

 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego oddawanego w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę może zostać zawarta z osobą spełniającą poniższe kryteria:

1)   kryterium dochodowe,

2)   brak prawa własności do lokalu mieszkalnego,

3)   brak zobowiązań z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego wobec Gminy Chorzów.

 

Kryteria dochodowe

 

Gospodarstwo jednoosobowe

Wysokość dochodu nie może być niższa niż 200% najniższej emerytury i nie wyższa niż 400% najniższej emerytury

3561,92 zł - 7123,84 zł

 

 

Gospodarstwo jednoosobowe – w przypadku niepełnosprawności

Wysokość dochodu nie może być niższa niż 200% najniższej emerytury i nie wyższa niż 450% najniższej emerytury

3561,92 zł - 8014,32 zł

 

Gospodarstwo wieloosobowe – na jedną osobę

Wysokość dochodu nie może być niższa niż 150% najniższej emerytury i nie wyższa niż 300% najniższej emerytury

2671,44 zł - 5342,88 zł

 

 

Gospodarstwo wieloosobowe- na jedną osobę w przypadku niepełnosprawności

Wysokość dochodu nie może być niższa niż 150% najniższej emerytury i nie wyższa niż 370% najniższej emerytury

2671,44 zł - 6589,55 zł

 

 

Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (za kwiecień, maj, czerwiec 2024 r.).

Osoba zainteresowana zawarciem umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę może we wniosku wskazać nie więcej niż dwa adresy lokali mieszkalnych do remontu.

Powierzchnia użytkowa lokalu wskazanego przez wnioskodawcę nie może przekraczać kryterium uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

 

 

Liczba osób w gospodarstwie

Maksymalna powierzchnia dla dodatku mieszkaniowego 

1

45,50 m2

2

52,00 m2

3

58,50 m2

4

71,50 m2

5

84,50 m2

6

91,00 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku złożenia wniosków na jeden lokal przez kilka osób, o pierwszeństwie w zawarciu porozumienia remontowego decydować będzie liczba punktów uzyskanych w wyniku kwalifikacji punktowej wniosku. W przypadku równej liczby punktów decyduje data złożenia kompletnego wniosku.

Zasady wykonywania prac remontowych określa porozumienie remontowe zawierane na okres 3 miesięcy z możliwością prolongaty na kolejne 3 miesiące.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest zawierana, po zakończonym przez przyszłego najemcę remoncie, na czas nieoznaczony chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony zażąda przyszły najemca.

Lista lokali mieszkalnych do remontu będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chorzów oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów.

Lokale mieszkalne znajdujące się na liście lokali do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę udostępniane są do oglądania przez Biura Obsługi Mieszkańców Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie we wskazanym terminie, w dniach i godzinach pracy poszczególnych Biur Obsługi Mieszkańców.

 

UWAGA!

Wnioski niekompletne lub złożone na innych wzorach niż wskazane w ogłoszeniu nie podlegają uzupełnieniu i zostaną odrzucone. Wnioski złożone przed i po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Wszelkie informacje mające wpływ na liczbę uzyskanych punktów oraz potwierdzenie danych wymaganych w naborze spoczywa na wnioskodawcy.

 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i ujęcie na liście uprawnionych do remontu we własnym zakresie wskazanego lokalu, w przypadku większej liczby chętnych na wskazany lokal, nie daje podstaw do roszczenia zawarcia porozumienia remontowego.

Wydział Zasobów Komunalnych zaleca osobiste składanie wniosków w Punkcie Obsługi Klienta– pok. 120.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek mieszkaniowy

2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

3. Oświadczenie o stanie majątkowym

4. Zaświadczenie o dochodach

5. Wzór porozumienia remontowego

6. Wzór umowy najmu

7. Wyciąg z uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów

8. Lista mieszkań do remontuosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2024-06-11
utworzony: 28-03-2023 / modyfikowany: 12-06-2024
wprowadził(a): Marcin Ciszewski
rejestr zmian

Stopka serwisu