Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2023

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.88.2023

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.07.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 88 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
 

o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale VI § 12 ust. 1 lit. d):

  - pkt 6) otrzymuje brzmienie:
  „6) Wydział Zamówień Publicznych”,

  - dotychczasowy pkt 6) oznacza się jako pkt 7),

  - po pkt. 7) dodaje się pkt 7a) w brzmieniu:
    „7a) Biuro Prasowe”.

 2. W Rozdziale VI § 24:

  - po pkt 1) dodaje się pkt 1a) w brzmieniu:
  „1a) Wydział Audytu i Kontroli (AK)”,

  - po pkt 17) dodaje się pkt 17a) w brzmieniu:
  „17a) Wydział Zamówień Publicznych (ZP)”,

 3. W Rozdziale VI § 25:

  - pkt 1) skreśla się,

  - pkt 6) otrzymuje brzmienie:
  „6) Biuro Prasowe (BPR)”.

 4. W Rozdziale IX po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:

  „§ 32a. Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli należy:

  1. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w ramach audytu wewnętrznego:
  1) dostarczanie Prezydentowi informacji niezbędnych dla efektywnego kierowania gospodarką miasta, podejmowania prawidłowych decyzji, zapewnienia pełnej realizacji zadań, skuteczności i legalności działań.

  2. Wykonywanie następujących czynności w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli:
  1) Ocena ogółu działań podejmowanych w procesie zarządzania i kontroli przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem:
  a) zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,
  b) skuteczności i efektywności działalności,
  c) wiarygodności sprawozdań,
  d) ochrony zasobów,
  e) etycznego postępowania,
  f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  g) zarządzania ryzykiem;
  2) wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Prezydenta;
  3) wydawanie rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli w audytowanych obszarach;
  4) kontrola wewnętrzna Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta.

  3. Wykonywanie analiz, projektów, sprawozdań i innych opracowań w zakresie:
  1) opracowywania oraz przekazywania do zatwierdzenia Prezydentowi, planów audytu na dany rok sporządzonych w oparciu o analizę ryzyka;
  2) opracowania i przedkładania sprawozdań z wykonania planów audytu za rok poprzedni;
  3) analizy informacji składanych przez audytorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych miasta;
  4) opracowywania oraz przekazywania do zatwierdzenia Prezydentowi planów kontroli wewnętrznej.

  5. W ramach biura działa:
  1) Referat Kontroli (oznaczenie akt AK-I).”

 5. Rozdziale IX w § 44 „Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należy”:

  1) ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
  „6) rozliczanie rzeczowo-finansowe umów oraz decyzji dotyczących ponoszenia przez osoby zobowiązane dopłat do pobytu mieszkańców Chorzowa w domach pomocy społecznej”,

  2) ust. 2 pkt 12) otrzymuje brzmienie:
  „12) obsługa spraw dotyczących placówek wsparcia dziennego prowadzonych na terenie Miasta Chorzów przez podmioty niepubliczne”,

  3) ust. 2 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
  „13) tworzenie, koordynowanie i realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”,

  4) w ust. 4 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu:
  „3) obsługa teleinformatycznego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”,

  5) w ust. 5 pkt 4) lit. a) otrzymuje brzmienie:
  „a) Ośrodek Wsparcia Rodziny, ul. Siemianowicka 58/1”,

  6) w ust. 5 pkt 8) kropkę po wyrazach „Plac Jana 31a” zastępuje się przecinkiem,

  7) w ust. 5 po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu:
  „Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. 3-go Maja 4/U4.”.

 6. W Rozdziale IX § 45 otrzymuje brzmienie:

  „§ 45. Do zadań Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej należy:

  1. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych Wydziału oraz Biura Prasowego w zakresie wydatków na:
  1) opracowywania i realizację materiałów promocyjnych i informacyjnych miasta;
  2) reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe (i innych mediów/nośników);
  3) zakup gadżetów miejskich oraz elementów reklamy zewnętrznej;
  4) organizację wydarzeń i działań promujących miasto;
  5) uczestnictwo w imprezach targowych i wystawienniczych;
  6) współpracę z podmiotami działającymi na terenie miasta, województwa i kraju, realizującymi zadania z zakresu szeroko pojętej promocji;
  7) działania związane z Budżetem Obywatelskim;
  8) wydawanie miesięcznika „Twój Chorzów”;
  9) współpracę z programami telewizyjnymi i audycjami radiowymi;
  10) prowadzenie witryny internetowej miasta oraz profili w mediach społecznościach;
  11) opracowywanie materiałów prasowych;
  12) organizację konsultacji społecznych.

  2. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:
  1) kreowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku miasta;
  2) prowadzenie postępowań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu promocji Miasta (w szczególności przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz procedur konkursowych);
  3) inicjowanie i realizowanie działań sprzyjających rozwojowi miasta;
  4) opracowywanie materiałów promocyjnych miasta i reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej oraz w innych mediach/nośnikach;
  5) organizacja wydarzeń i działań promującymi miasto;
  6) przygotowanie, wdrożenie, aktualizacja i realizacja strategii promocji miasta;
  7) inicjowanie i monitorowanie działań o charakterze promocyjnym;
  8) współpraca w działaniach wizerunkowych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne miasta oraz jednostki miejskie;
  9) przygotowywanie wydawnictw i innych materiałów promocyjnych oraz koordynacja polityki wydawniczej miasta w zakresie wynikającym z założeń strategii promocyjnej;
  10) czuwanie nad właściwym wykorzystaniem tablic informacyjnych usytuowanych na terenie miasta i stanowiących jego własność;
  11) współpraca przy tworzeniu kampanii promocyjnych miasta;
  12) współpraca z podmiotami działającymi na terenie miasta, województwa i kraju, realizującymi zadania z zakresu szeroko pojętej promocji;
  13) rozpatrywanie wniosków o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów;
  14) współpraca z mediami w zakresie publikacji reklam i innych materiałów promocyjnych;
  15) pozyskiwanie przedsiębiorców do współpracy przy aplikacji Coteroz;
  16) organizacja spotkań z mieszkańcami;
  17) pozyskiwanie do współpracy podmiotów zewnętrznych;
  18) koordynacja działań związanych z Budżetem Obywatelskim;
  19) przygotowywanie corocznego Raportu o Stanie Miasta;
  20) obsługa administracyjno-biurowa Chorzowskiej Rady Seniorów;
  21) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie realizowanych przez wydział zadań;
  22) przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców miasta w sprawach z zakresu zadań realizowanych przez Wydział.

  3. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w dziedzinach promocji i komunikacji społecznej.

  4. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
  1) współpraca przy realizacji zadań promocyjnych z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności z Biurem Prasowym;
  2) prowadzenie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej, skierowanej do pracowników Urzędu.

  5. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:
  1) analiz z wykonania budżetu;
  2) sporządzania informacji półrocznych i rocznych o przebiegu wykonania budżetu;
  3) opracowywania materiałów sprawozdawczych, ankiet i zestawień porównawczych dotyczących planu budżetu, jego zmian i wykonania;
  4) sporządzania sprawozdań z udzielania zamówień publicznych;
  5) przygotowywania planu zamówień publicznych dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.

 7. W Rozdziale IX po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:

  „§ 48a. Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:

  1. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następującym zakresie:
  1) prowadzenia ogólnego planu zamówień publicznych Urzędu.

  2. Wykonywanie następujących czynności w zakresie realizacji zadań dot. zamówień publicznych:
  1) przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu;
  2) kompleksowe doradztwo i prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu zamówień publicznych na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta – wg potrzeb.

  3. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
  1) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto;
  2) ogłaszanie informacji dot. zamówień publicznych.

  4. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania z udzielania zamówień publicznych.

  5. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
  1) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2) sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych;
  3) prowadzenie w imieniu Miasta i Skarbu Państwa spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą (zapewnienie zastępstwa procesowego).

 8. W Rozdziale IX § 53 skreśla się.

 9. W rozdziale IX § 57 otrzymuje brzmienie:

  „ § 57. Do zadań Biura Prasowego należy:

  1. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:
  1) kreowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku miasta;
  2) opracowywanie materiałów promocyjnych miasta i reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej oraz w innych mediach/nośnikach;
  3) realizacja strategii promocji miasta;
  4) przygotowywanie wydawnictw i innych materiałów promocyjnych oraz koordynacja polityki wydawniczej miasta w zakresie wynikającym z założeń strategii promocyjnej;
  5) nadzór nad korzystaniem z logotypu i hasła promocyjnego miasta;
  6) przygotowanie i redagowanie oraz publikacja materiałów na stronę internetową miasta oraz strony na portalach społecznościowych;
  7) prowadzenie kalendarza miejskich wydarzeń w aplikacji Coteroz i na stronie Miasta;
  8) zbieranie i opracowywanie informacji dla potrzeb Prezydenta Miasta;
  9) budowanie i utrzymywanie kanałów komunikowania się Prezydenta z opinią publiczną;
  10) obsługa medialna wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta;
  11) współpraca przy tworzeniu kampanii promocyjnych Miasta;
  12) monitorowanie opinii publicznej i prowadzenie analiz społecznego odbioru polityki i społecznego funkcjonowania Prezydenta;
  13) podejmowanie i organizowanie działań w celu informowania społeczeństwa o pracy organów miasta oraz jednostek pomocniczych i organizacyjnych Miasta;
  14) monitorowanie informacji prasowych dotyczących Chorzowa, ich archiwizowanie i reagowanie na krytykę prasową;
  15) udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy;
  16) organizowanie konferencji prasowych;
  17) organizacja spotkań z mieszkańcami;
  18) komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem smsowego systemu powiadamiania;
  19) koordynacja polityki informacyjnej na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej;
  20) prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności Miasta;
  21) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie realizowanych przez wydział zadań;
  22) przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców miasta w sprawach z zakresu zadań realizowanych przez Biuro w tym prowadzenie rejestru krytycznych notatek prasowych.

  2. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w zakresie działań informacyjnych skierowanych do mediów i mieszkańców Miasta.

  3. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta w zakresie współpracy przy realizacji zadań informacyjnych z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności z Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej.

  4. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:
  1) sporządzania informacji o działalności Biura;
  2) opracowywania materiałów sprawozdawczych, ankiet i zestawień porównawczych dotyczących działalności Biura.”

 10. W rozdziale IX w § 58 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

  „3a) prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów.

§ 2.

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów, o którym mowa w § 27 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

 § 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia OR.88.2023 ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2023-04-27
utworzony: 28-04-2023 / modyfikowany: 02-08-2023
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu