Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2023

OR.1.2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pn.:
1. „Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”;
2. „Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/ i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób”.

OR.2.2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.3.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.36.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad odbywania podróży służbowej zamiejscowej prywatnym samochodem przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.4.2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału stanowiącego własność Miasta Chorzów wynoszącego 3/4 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 23 usytuowanym w budynku położonym w Chorzowie przy ul. Karolinki 1 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku.

OR.5.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.45.2021 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.6.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Okrężnej.

OR.7.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie w rejonie Parku Amelung.

OR.8.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 151a.

OR.9.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Stawowej 25.

OR.10.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia cennika za sporządzenie przez biegłych rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na rok 2023.

OR.11.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów w 2023 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.12.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów w 2023 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.13.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024”.

OR.14.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024”.

OR.15.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2023 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.16.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025 w 2023 r. oraz powołania Komisji konkursowej.  

OR.17.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025 w 2023 r.  oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.18.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zarządzenia Nr OR.62.2022 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Projektu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.19.2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.81.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz ogródkami przydomowymi, garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.

OR.20.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz z udziałem w gruncie.

OR.21.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawisprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Stalowej.

OR.22.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Stalowej.

OR.23.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Stalowej.

OR.24.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2023”.

OR.25.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/238/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie.

OR.26.2023 z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Filarowej, ul. Floriańskiej, ul. Dworcowej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.27.2023 z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.82.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze Miasta Chorzów.

OR.28.2023 z dnia 2 lutego 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.238.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie sprawowania przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zarządu drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Chorzów lub własność Skarbu Państwa będącą w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów.

OR.29.2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.30.2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości.

OR.31.2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego oraz czynszu z tytułu najmu w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.32.2023 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LVIII w dniu 2 lutego 2023 roku.

OR.33.2023 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR.34.2023 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Mariana Langiewicza 8, Emilii Plater, przy granicy z Siemianowicami Śląskimi na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA sp. z o. o. z siedzibą  w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 15.

OR.35.2023 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej 28.

OR.36.2023 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.208.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, współpracy międzynarodowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

OR.37.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na 2023 rok.

OR.38.2023 z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości.

OR.39.2023 z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

OR.40.2023 z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Katowickiej na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.41.2023 z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Trzynieckiej, ul. Długiej, ul. Chocimskiej, ul. Ratuszowej na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.42.2023 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.43.2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy ks. Jana Gałeczki.

OR.44.2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LIX w dniu 27 lutego 2023 roku.

OR.45.2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2023 roku.

OR.46.2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.47.2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LX w dniu 9 marca 2023 roku.

OR.48.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.49.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej na rzecz Jeronimo Martins Polska S. A. z siedzibą: 62-025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5.

OR.50.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.43.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Chorzów.

OR.51.2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów”.

OR.52.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Karola Chodkiewicza 3 na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.53.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Opolskiej na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.54.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej 88 na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.55.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Farnej i ul. Wrocławskiej na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.56.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kolonii Joanny na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.57.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Kaliny na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.58.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.59.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Brzozowej na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.60.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.61.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.62.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Rycerskiej, Park na Górze Redena na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.63.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja 78 / teren szkoły podstawowej nr 15 na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.64.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Krętej na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.65.2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie, zieleniec przy ul. Ratuszowej i ul. Wita Stwosza na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.66.2023 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

OR.67.2023 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.68.2023 z dnia 29 marca 2023 roku o zmienie Zarządzenia nr OR.225.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

OR.69.2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.70.2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Opolskiej, ul. Tęczowej na rzecz Chorzowsko Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.71.2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

OR.72.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr OR.44.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.73.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr OR.172.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.74.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego strony internetowej „Miasto Chorzów” w serwisie Facebook.com .

OR.75.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy al. Wojska Polskiego, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości oznaczonych działkami o numerach geodezyjnych 1424/21, 1591/21, 1617/21.

OR.76.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Jurija Gagarina na rzecz firmy Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, 41-506 Chorzów. 

OR.77.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wspieranie programów pomocowych, rehabilitacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia”.

OR.78.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXI w dniu 30 marca 2023 roku.

OR.79.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce gminy Miasto Chorzów ADM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegajacego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Miasto Chorzow.

OR.80.2023 z dnia 20.04.2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych oraz Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Miasto Chorzów

OR.81.2023 z dnia 20.04.2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.157.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie wydatków związanych z osiągnięciem celów (rezultatów) właściwych realizacji zadań publicznych gminy i powiatu

OR.82.2023 z dnia 24.04.2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym prelekcji o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 15.05.2023 r. do 31.10.2023 r.

OR.83.2023  z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu pn. KIBICE RAZEM w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 15.05.2023 r. do 17.12.2023 r.

OR.84.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu „KLUB ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY”, w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 15.05.2023 r. do 17.12.2023 r.

OR.85.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXII w dniu 20 kwietnia 2023 roku

OR.86.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na realizację zadania: „Wspieranie programów pomocowych, rehabilitacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, niefinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia”.

OR.87.2023 z dnia 27 kwietnia 2023r roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.88.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.89.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.196.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 roku  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów i określenie zakresu jej działania.

OR.90.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025 w 2023 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.91.2023 z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz z udziałem w gruncie

OR.92.2023 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ustalenia form spłaty zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów.

OR.93.2023 z dnia 11 maja 2023 roku w  sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.94.2023 z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Fryderyka Wilhelma Redena i ul. Ignacego Paderewskiego na rzecz firmy Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, 41-506 Chorzów.

OR.95.2023 z dnia 11 maja 2023 rok o zmianie Zarządzenia Nr OR.225.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

OR.96.2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich, dla właścicieli zwierząt zameldowanych na terenie Miasta Chorzów.

OR.97.2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej 5 wraz z przeniesieniem prawa własności usytuowanych na niej budynków.

OR.98.2023 z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu ofert na najem lokali użytkowych w ramach  programu pod nazwą „Lokale na start” w Chorzowie.

OR.99.2023 z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Lwowskiej, Park na Górze Redena na rzecz spółki pod firmą UPC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 171.

OR.100.2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Miasta Chorzów do 2025 roku".

OR.101.2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.

OR.102.2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Cichej 6 i al. Bojowników o Wolność i Demokrację.

OR.103.2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr OR.215.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2017 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

OR.104.2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXIII w dniu 25 maja 2023 roku.

OR.105.2023 z dnia 31 maja 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.106.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy al. Wojska Polskiego.

OR.107.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie przygotowania i wdrożenia przez żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów, wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem.

OR.108.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 44 A na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, w zakresie Oddziału w Gliwicach przy ul. Portowej 14 A, 44-102 Gliwice.

OR.109.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw analizy ryzyka dla projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

OR.110.2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania korupcji, konfliktom interesów i nadużyciom finansowym w Urzędzie Miasta Chorzowa.

OR.111.2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie określenia kategorii projektów oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach 11. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

OR.112.2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach 11. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów oraz harmonogramu dotyczącego realizacji poszczególnych etapów Budżetu Obywatelskiego.

OR.113.2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr. OR.236.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.114.2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Chorzów.

OR.115.2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.116.2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.117.2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie określenia Zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.118.2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie: określenia wysokości i sposobu naliczania ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

OR.119.2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu budowy przyłączy do sieci przesyłowych oraz jednorazowych opłat z tytułu ich dalszej eksploatacji.

OR.120.2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie pomiędzy trasą tramwajową Katowice-Bytom a ul. Katowicką 28a, na rzecz spółki pod firmą SILEMAN Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 35.

OR.121.2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy pl. Piastowskim i róg ul. Krakowskiej i ul. Tadeusza Kościuszki na rzecz firmy Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, 41-506 Chorzów.

OR.122.2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.44.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku lata 2021-2024.

OR.123.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXIV w dniu 15 czerwca 2023 roku.

OR.124.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji trzech projektów partnerskich w ramach programu „Fundusze europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.1 Edukacja przedszkolna w ramach naboru nr FESL.06.01-IZ.01-019/23.

OR.125.2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 24 w Chorzowie.

OR.126.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

OR.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.128.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.129.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.130.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.225.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

OR.131.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXV w dniu 22 czerwca 2023 roku.

OR.132.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na przygotowanie i realizację trzech projektów partnerskich w ramach programu „Fundusze europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.1 Edukacja przedszkolna w ramach naboru nr FESL.06.01-IZ.01-019/23.

OR.133.2023 z dnia 30 czewrca 2023 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji trzech projektów partnerskich w ramach programu „Fundusze europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.2.Kształcenie ogólne, TYP: Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym, w ramach naboru nr FESL.06.02-IZ.01-020/23.

OR.134.2023 z 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji  projektu partnerskiego w ramach programu „Fundusze europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.2.Kształcenie ogólne, TYP: Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym, w ramach naboru nr FESL.06.02-IZ.01-020/23.

OR.135.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.136.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.137.2023 z dnia 4 lipca 2023 roku o uchyleniu Zarządzenia nr OR.89.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2023 roku.

OR.138.2023 z dnia 6 lipca 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.297.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.139.2023 z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.140.2023 z dnia 10 lipca 2023 rroku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.141.2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.142.2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.143.2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na przygotowanie i realizację trzech projektów partnerskich w ramach programu „Fundusze europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.2.Kształcenie ogólne, Typ: Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym, w ramach naboru nr FESL.06.02-IZ.01-020/23.

OR.144.2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na przygotowanie i realizację projektu partnerskiego w ramach programu „Fundusze europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.2.Kształcenie ogólne, Typ: Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym, w ramach naboru nr FESL.06.02-IZ.01-020/23.

OR.145.2023 z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.146.2023 z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski w sprawie przekazania zarządu nad nieruchomościami prywatnymi, sprawowanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie, na rzecz ich właścicieli.

OR.147.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

OR.148.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.89.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny.

OR.149.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.236.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.150.2023 z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie za ul. Mazurską na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Racjonalizatorów 10.

OR.151.2023 z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.152.2023 z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.153.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych.

OR.154.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.155.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.156.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie zawarcia przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie umowy trójstronnej najmu obiektu sportowego ze Spółką Stadion Śląski Sp. z o.o. oraz Ruchem Chorzów S.A.

OR.157.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wincentego Janasa, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości oznaczonych działkami o numerach geodezyjnych 14/33, 14/13, 2/41.

OR.158.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku o uchyleniu Zarządzenia Nr OR/23/2002 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2002 roku.

OR.159.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Świerkowej.

OR.160.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OR.161.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.162.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 w Chorzowie.

OR.163.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie.

OR.164.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie.

OR.165.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Szkolenie kadr chorzowskich placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną z problemem uzależnień”.

OR.166.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz z udziałem w gruncie.

OR.167.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.168.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

OR.169.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXVI w dniu 17 sierpnia 2023 roku.

OR.170.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.171.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie.

OR.172.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie.

OR.173.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 20 w Chorzowie.

OR.174.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 24 w Chorzowie.

OR.175.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 9 w Chorzowie.

OR.176.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie.

OR.177.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 w Chorzowie.

OR.178.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie.

OR.179.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów Gminy oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów drogą weryfikacji salda.

OR.180.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3 i ul. Ratuszowej 5.

OR.181.2023 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Chorzowie.

OR.182.2023 z dnia 5 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Szkolenie kadr różnych grup zawodowych w zakresie pracy z dzieckiem prezentującym zachowania ryzykowne (uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne) oraz jego rodziną”.

OR.183.2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

OR.184.2023 z dnia 7 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na realizację zadania: „Szkolenie kadr chorzowskich placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną z problemem uzależnień”.

OR.185.2023 z dnia 11 września 2023 roku w sprawie ustalenia opłat z tytułu obciążania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości służebnościami gruntowymi.

OR.186.2023 z dnia 11 września 2023 roku w sprawie ustalenia opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

OR.187.2023 z dnia 12 września 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXVII w dniu 31 sierpnia 2023 roku.

OR.188.2023 z dnia 13 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury” w 2023r.

OR.189.2023 z dnia 13 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie.

OR.190.2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu budowy przyłączy do sieci przesyłowych oraz jednorazowych opłat z tytułu ich dalszej eksploatacji. 

OR.191.2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ustalenia opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

OR.192.2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ustalenia opłat z tytułu obciążania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa służebnościami gruntowymi.  

OR.193.2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025 w 2023 r. oraz powołania Komisji konkursowej – edycja II.

OR.194.2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2024r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

OR.195.2023 z dnia 15 września 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.236.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.196.2023 z dnia 19 września 2023 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce ADM SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.197.2023 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.146.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski w sprawie przekazania zarządu nad nieruchomościami prywatnymi, sprawowanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie, na rzecz ich właścicieli.

OR.198.2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na realizację zadania: „Szkolenie kadr różnych grup zawodowych w zakresie pracy z dzieckiem prezentującym zachowania ryzykowne (uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne) oraz jego rodziną”.

OR.199.2023 z dnia 22 września 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.236.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR.200.2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia, niesprzedanego w ramach zakupu preferencyjnego, paliwa stałego na realizację zadań własnych Miasta Chorzów w zakresie pomocy społecznej i edukacji publicznej.

OR.201.2023 z dnia 28 września 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.94.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie powołania Komisji socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.202.2023 z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.203.2023 z dnia 6 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzów.

OR.204.2023 z dnia 6 października 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXVIII w dniu 28 września 2023 roku.

OR.205.2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Nagród opiniującej złożone wnioski z kandydaturami do Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.206.2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Medali oceniającej złożone wnioski o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.207.2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie za ul. Inwalidzką 1d.

OR.208.2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Kalidego.

OR.209.2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej 36.

OR.210.2023 z dnia 26 października 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie wraz z przeniesieniem prawa własności usytuowanych na niej budynków.

OR.211.2023 z dnia 26 października 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki na rzecz firmy Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, 41-506 Chorzów.

OR.212.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Św. Barbary 27 na rzecz firmy Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, 41-506 Chorzów.

OR.213.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie powołania Rady ds. Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Chorzowa na lata 2023-2025.

OR.214.2023 z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LXIX w dniu 26 października 2023 roku.

OR.215.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury.

OR.216.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia administratorów skrzynki doręczeń.

OR.217.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych.

OR.218.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, zadania polegającego na usunięciu z terenu Miasta Chorzów pojemników na odzież używaną wraz z zawartością, uporządkowaniu terenu wokół pojemników oraz oddaniu pojemników do składnicy złomu.

OR.219.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.220.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.297.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.221.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji powierzonych jednostkom zewnętrznym własnych składników aktywów.

OR.222.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chorzów.

OR.223.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.224.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2023 oraz za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

OR.225.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, 41-506 Chorzów.

OR.226.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Okrężnej.

OR.227.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów w 2024 r.”.

OR.228.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

OR.229.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.230.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Bolesława Prusa 1 na rzecz  ORANGE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160.

OR.231.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wincentego Janasa, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych 14/28, 14/29, 14/30, 14/31.

OR.232.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.233.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.234.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.235.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.236.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Kaliny 61 oraz ul. Kaliny 55 na rzecz TAURON Ciepło sp. z o. o. siedzibą w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49.

OR.237.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Wschodniej, ul. Siemianowickiej, Alei Widokowej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.238.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy placu Św. Jana na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.239.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Działkowej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.240.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.241.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Wojska Polskiego na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.242.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Skrajnej, ul. Prześwit, ul. Joachima Lelewela, ul. Bolesława Prusa, ul. Odrodzenia na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.243.2023 z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.244.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest utrudniony oraz innych środków trwałych nie podlegających spisowi z natury w Mieście Chorzów.

OR.245.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. „Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi” oraz „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”.

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2023-01-04
utworzony: 30-12-2022 / modyfikowany: 29-11-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu