Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2023

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.105.2023

Zarządzenie Nr OR . 105 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 maja 2023 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 803 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1.

W Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezydent Miasta zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji wybranych składników majątkowych, których termin i częstotliwość została ustalona harmonogramem zatwierdzonym przez Skarbnika Miasta:
1) dla inwentaryzacji okresowych w cyklu 4-letnim;
2) dla inwentaryzacji okresowej/doraźnej w danym roku obrotowym.”;

2)  W § 30 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Inwentaryzacja gruntów Miasta oraz inwentaryzacja majątku Skarbu Państwa, którym gospodaruje Miasto Chorzów, przeprowadzana jest przez powołany przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespół weryfikacyjny składający się z kompetentnych pracowników Wydziału Księgowości, Wydziału Zarządzania Nieruchomościami oraz z Wydziału Informatyki. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej spośród osób powołanych do zespołu weryfikacyjnego wyznacza Przewodniczącego zespołu weryfikacyjnego.”;

3)  W § 30 ust 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych  przeprowadzana jest przez powołany przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespół weryfikacyjny składający się z kompetentnych pracowników Wydziału Księgowości oraz z Wydziału Informatyki. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej spośród osób powołanych do zespołu weryfikacyjnego wyznacza Przewodniczącego zespołu weryfikacyjnego.”;

4) W § 30 ust 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Inwentaryzacja środków trwałych do których dostęp jest utrudniony przeprowadzana jest przez powołany przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespół weryfikacyjny składający się z kompetentnych pracowników Wydziału Księgowości oraz pracowników Wydziałów merytorycznych, które takowe składniki mają na stanie. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej spośród osób powołanych do zespołu weryfikacyjnego wyznacza Przewodniczącego zespołu weryfikacyjnego.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia  Zarządzenia  pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.06.2023 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2023-05-31
utworzony: 06-06-2023 / modyfikowany: 06-06-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu