Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2023

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.261.1023

Zarządzenie Nr OR . 261 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratora systemu teleinformatycznego oraz funkcjonowania autonomicznego stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Wyznaczam Pana Radosława Szmyrę do pełnienia funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 2. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego jest odpowiedzialny za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 2.

 1. Wyznaczam Pana Michała Wyrobę do pełnienia funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego.
 2. Administrator systemu teleinformatycznego odpowiedzialny jest za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 3.

 1. Osoby, o których mowa w § 1 i 2 spełniają ustawowe wymagania stawiane pracownikom pionu ochrony pełniącym wymienione funkcje w Urzędzie Miasta Chorzów.
 2. Zadania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego określone zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 159, poz. 948).

§ 4.

 1. W Urzędzie Miasta Chorzów funkcjonuje Autonomiczne Stanowisko Komputerowe (ASK).
 2. Celem Autonomicznego Stanowiska Komputerowego jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrona informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” przy ich przetwarzaniu.
 3. Wytwarzanie i przetwarzanie dokumentów papierowych oraz na nośnikach oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” może odbywać się wyłącznie na Autonomicznym Stanowisku Komputerowym.
 4. Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego dla ASK udzielana jest na okres 5 lat.
 5. Dokumentację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego stanowią:
  1) Szczególne wymagania bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Chorzów (SWB),
  2) Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Chorzów (PBE).
 6. Dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego stanowi informacje niejawne oznaczone klauzulą „Zastrzeżone” i podlega ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.
 7. Do pracy na ASK użytkownicy muszą posiadać:
  1) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie Prezydenta Miasta Chorzów uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz
  2) uzyskać pisemny dostęp do przetwarzania danych niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” z wykorzystaniem Autonomicznego Stanowiska Komputerowego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Chorzów.

§ 6.

Traci moc:
1) zarządzenie Nr OR.286.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie autonomicznego stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta.
2) zarządzenie Nr OR.189.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2012 roku w sprawie autonomicznego stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Głowacka-Jagusz, dnia: 2023-12-14
utworzony: 15-12-2023 / modyfikowany: 15-12-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu