Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2015

OR.1.2015 z dn. 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w 2015 roku.

OR.2.2015 z dn. 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych w 2015 roku.

OR.3.2015 z dn. 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.

OR.4.2015 z dn. 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu na rok 2015.

OR.5.2015 z dn. 7 stycznia 2015 r. w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.6.2015 z dn. 7 stycznia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.184.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.7.2015 z dn. 13 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr III w dniu 22 grudnia 2014 roku.

OR.8.2015 z dn. 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pani Anny Knysok na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie do czasu zatrudnienia dyrektora szpitala wyłonionego w drodze konkursu.

OR.9.2015 z dn. 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. koordynacji współpracy pomiędzy Miastem Chorzów, a spółką Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.10.2015 z dn. 21 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Świdra 8/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czesci, na którym usytuowany jest budynek.

OR.11.2015 z dn. 22 stycznia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/27/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

OR.12.2015 z dn. 22 stycznia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.199.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.13.2015 z dn. 26 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ogrodowej.

OR.14.2015 z dn. 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Chorzowie przy ul. Miechowickiej 16 i wyznaczenia go do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części, na którym usytuowany jest budynek.

OR.15.2015 z dn. 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkanego, położonego w Chorzowie przy ul. Poniatowskiego 12/1 oraz w prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części, na którym usytuowany jest budynek.

OR.16.2015 z dn. 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2015".

OR.17.2015 z dn. 26 stycznia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.18.2015 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych.

OR.19.2015 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ds. Gospodarczych.

OR.20.2015 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania Zastępców Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.21.2015 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.22.2015 z dn. 29 stycznia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.142.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2014 - 2017.

OR.23.2015 z dn. 28 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.24.2015 z dn. 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.25.2015 z dn. 30 stycznia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.85.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego przy ogłaszaniu przetargów, negocjacji i zawieraniu umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz za udostępninaie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.26.2015 z dn. 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiej Galerii Sztuki "MM" na lata 2015 - 2019.

OR.27.2015 z dn. 30 stycznia 2015 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

OR.28.2015 z dn. 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

OR.29.2015 z dn. 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.30.2015 z dn. 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.31.2015 z dn. 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2015 roku.

OR.32.2015 z dn. 6 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IV wdniu 22 stycznia 2015 roku.

OR.33.2015 z dn. 10 lutego 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.157.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie wydatków związanych z osiągnięciem celów (rezultatów) właściwych realizacji zadań publicznych gminy i powiatu.

OR.34.2015 z dn. 11 lutego 2015 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do spółki Tramwaje Śląskie S.A.

OR.35.2015 z dn. 13 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.36.2015 z dn. 13 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych" oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.37.2015 z dn. 13 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2015 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.38.2015 z dn. 13 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2015 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.39.2015 z dn. 13 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.40.2015 z dn. 17 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2015.

OR.41.2015 z dn. 18 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach.

OR.42.2015 z dn. 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich.

OR.43.2015 z dn. 25 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia jednostek usuwających pojazdy z drogi na koszt właściciela oraz parkingów strzeżonych na terenie Chorzowa, na których pojazdy usunięte będą umieszczone.

OR.44.2015 z dn. 26 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr V w dniu 5 lutego 2015 roku.

OR.45.2015 z dn. 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Rębaczy, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.46.2015 z dn. 27 lutego 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.47.2015 z dn. 27 lutego 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.48.2015 z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pani Joanny Górki na stanowisku pełniącej obowiązki dyrektora Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie do czasu zatrudnienia dyrektora Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie wyłonionego w drodze naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

OR.49.2015 z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Kasztanowej 48.

OR.50.2015 z dn. 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

OR.51.2015 z dn. 2 marca 2015 r. w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Maciejkowicach w wyborach do Rady Osiedla Maciejkowice zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

OR.52.2015 z dn. 2 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania oświadczeń w wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

OR.53.2015 z dn. 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2015 roku.

OR.54.2015 z dn. 4 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów lub/i Patronatu Miasta Chorzów.

OR.55.2015 z dn. 4 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy 3-go Maja 155.

OR.56.2015 z dn. 4 marca 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Alfreda Zgrzebnioka 2 i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.57.2015 z dn. 4 marca 2015 r. w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły dla dzieci z miasta Chorzów.

OR.58.2015 z dn. 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 30.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

OR.59.2015 z dn. 6 marca 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów zdnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

OR.60.2015 z dn. 9 marca 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VI w dniu 26 lutego 2015 roku.

OR.61.2015 z dn. 16 marca 2015 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Chorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.62.2015 z dn. 16 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: Program kompeksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej w części dotyczącej Chorzowa.

OR.63.2015 z dn. 18 marca 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 4 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów lub/i Patronatu Miasta Chorzów.

OR.64.2015 z dn. 18 marca 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.65.2015 z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy Pl. Piastowskim, ul. Kadeckiej i al. Wycieczkowej na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.66.2015 z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów położonych w Chorzowie przy al. Wojska Polskiego i ul. Katowickiej, na rzecz T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, Biuro Regionalne w Katowicach przy ul. Sowińskiego 46a.

OR.67.2015 z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kosztu pobytu za 2015 r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.68.2015 z dn. 23 marca 2015 r. w sprawie udziału Miasta Chorzów w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "KWARANTANNA 2015". 

OR.69.2015 z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie za ul. Wschodnią 12 i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.70.2015 z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Chorzowie przy ul. Wróblewskiego 2a i wyzaczenia go do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części, na którym usytuowany jest budynek.

OR.71.2015 z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie między ul. ks. Józefa Czempiela 1-15 a ul. Brzozową 2a.

OR.72.2015 z dn. 26 marca 2015 r. o zmianie Zarządzenia nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.73.2015 z dn. 30 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wniosk o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.74.2015 z dn. 1 kwietnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.166.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.75.2015 z dn. 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2015 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.76.2015 z dn. 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2015 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.77.2015 z dn. 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2015 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.78.2015 z dn. 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania (formularzy) wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych, które nie zostały wykorzystane do dnia 28 lutego 2015 roku.

OR.79.2015 z dn. 3 kwietnia 2015 r. o uchyleniu Zarządzenia nr OR.178.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w spółkę prawa handlowego.

OR.80.2015 z dn. 3 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych, dla placówek oświatowych, na realizację programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (uczniów szkoły) ze środowisk zagrożonych.

OR.81.2015 z dn. 9 kwietnia 2015 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Nowej.

OR.82.2015 z dn. 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VII w dniu 26 marca 2015 roku.

OR.83.2015 z dn. 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

OR.84.2015 z dn. 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chorzów.

OR.85.2015 z dn. 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 położonego w Chorzowie przy ul.. Staszica 4 i wyznaczenia go do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części, na którym usytuowany jest budynek.

OR.86.2015 z dn. 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji chorzowskiego rynku.

OR.87.2015 z dn. 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Chorzowie do przerowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

OR.88.2015 z dn. 20 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy Al. Bojowników o Wolność i Demokrację.

OR.89.2015 z dn. 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OR.90.2015 z dn. 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

OR.91.2015 z dn. 22 kwietnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.91.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.92.2015 z dn. 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
1.
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie,
2.
Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddz. Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie,
3.
Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. 3-go Maja 78 w Chorzowie,
4.
Szkoły Podstawowej Nr 29 im. I. Mościckiego przy ul. Lwowskiej 36 w Chorzowie,
5.
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Ks. J. Czempiela przy ul. Kaliny 61 w Chorzowie,
6.
Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Sportowców Hajduckich przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie,
7.
Gimnazjum Nr 10 im. J. Kochanowskiego przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie,
8.
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie,
9.
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. J. Śniadeckiego przy ul. Piotra 1 w Chorzowie.

OR.93.2015 z dn. 24 kwietnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w dniu 24 grudnia 2014 roku oraz w 2015 roku.

OR.94.2015 z dn. 27 kwietnia 2015 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i pokrycie ich aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

OR.95.2015 z dn. 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Stefana Żeromskiego.

OR.96.2015 z dn. 27 kwietnia 2015 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Chorzów na lata 2015-2017.

OR.97.2015 z dn. 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/24/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR.98.2015 z dn. 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Kolonii Joanny, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.99.2015 z dn. 29 kwietnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.73.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.100.2015 z dn. 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., działającej uprzednio pod nazwą ADM "Chorzów" Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu w czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.101.2015 z dn. 8 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwł Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VIII w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

OR.102.2015 z dn. 11 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2015.

OR.103.2015 z dn. 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.104.2015 z dn. 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.105.2015 z dn. 13 maja 2015 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do spółki Tramwaje Śląskie S.A.

OR.106.2015 z dn. 13 maja 2015 r. w sprawie wniesienia do "Ruch" Chorzów S.A. wkładów pieniężnych na pokrycie akcji.

OR.107.2015 z dn. 18 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Akacjowej.

OR.108.2015 z dn. 18  maja 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Odległej i ul. Cichej, na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

OR.109.2015 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Chorzowskiej Akademii Seniora.

OR.110.2015 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. J. Omańkowskiej 1 i ul. Powstańców 68-70.

OR.111.2015 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. ks. Józefa Czempiela i ul. Brzozowej, na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

OR.112.2015 z dn. 20 maja 2015 r. o uchyleniu Zarządzenia nr OR.71.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie między ul. ks. Józefa Czempiela 1-15 a ul. Brzozową 2a.

OR.113.2015 z dn. 22 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich.

OR.114.2015 z dn. 26 maja 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.59.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR.115.2015 z dn. 28 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej.

OR.116.2015 z dn. 28 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy 3-go Maja 44.

OR.117.2015 z dn. 28 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Zjednoczenia 3.

OR.118.2015 z dn. 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłoenia kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1.
Przedszkola Nr 4 przy ul. Długiej 32a w Chorzowie,
2.
Przedszkola Nr 8 przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie,
3.
Przedszkola Nr 18 przy ul. Gałeczki 17 w Chorzowie,
4.
Przedszkola Nr 19 przy ul. Karpackiej 15 w Chorzowie,
5.
Przedszkola Nr 23 przy ul. Floriańskiej 37 w Chorzowie,
6.
Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Mariana Buczka przy ul. Podmiejskiej 62 w Chorzowie,
7.
Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie,
8.
Zespołu Szkół Sportowych Nr 2 im. Gerarda Cieślika przy ul. Wolności 133 w Chorzowie,
9.
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie przy ul. Dąbrowskiego 34 w Chorzowie,
10.
Zespołu Szkół Gastronomiczno–Usługowych im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Katowickiej 64 w Chorzowie.

OR.119.2015 z dn. 3 czerwca 2015 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR.76.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28.04.2011 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką (zmiana: Zarządzenie Nr OR.216.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 roku).

OR.120.2015 z dn. 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Drogowej Trasy Średnicowej, ul. Sportowej, ul. Racławickiej i ul. Hajduckiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.121.2015 z dn. 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Rębaczy, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.122.2015 z dn. 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Leśnej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.123.2015 z dn. 12 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drogą weryfikacji stanu ewidencyjnego z dowodami źródłowymi dla sald konta 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych" oraz dla konta 240 - "Należności sporne", będących w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr (Należność Gminy i Skarbu Państwa) Urzędu Miasta Chorzów.

OR.124.2015 z dn. 12 czerwca 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.125.2015 z dn. 12 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej.

OR.126.2015 z dn. 15 czerwca 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IX w dniu 28 maja 2015 roku.

OR.127.2015 z dn. 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu, położonych w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.128.2015 z dn. 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchmościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Sztygarskiej i ul. Beskidzkiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.129.2015 z dn. 18 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej.

OR.130.2015 z dn. 18 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Teodora Kalidego.

OR.131.2015 z dn. 18 czerwca 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy dr Andrzeja Mielęckiego.

OR.132.2015 z dn. 22 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Kadeckiej.

OR.133.2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Poradnictwo Obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów.

OR.134.2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.274.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR.135.2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym.

OR.136.2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

OR.137.2015 z dn. 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

OR.138.2015 z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.139.2015 z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania propozycji zadań realizowanych w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego.

OR.140.2015 z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

OR.141.2015 z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Chorzów uczestniczących w postępowaniu o wspólnym udzieleniu zamówienia publicznego obejmującego zakup energii elektrycznej na 2016 r.

OR.142.2015 z dn. 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. głosowania na zadania realizowane w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego.

OR.143.2015 z dn. 6 lipca 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej  w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września 6 i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.144.2015 z dn. 6 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Sportowej, ul. Krętej i ul. Racławickiej, na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

OR.145.2015 z dn. 6 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XI w dniu 25 czerwca 2015 roku.

OR.146.2015 z dn. 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci w 2015 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.147.2015 z dn. 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.148.2015 z dn. 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.149.2015 z dn. 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. utworzenia Centrum Usług Społecznościowych.

OR.150.2015 z dn. 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.151.2015 z dn. 22 lipca 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.146.2015 Prezydenta Miasta Chorzow z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci w 2015 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.152.2015 z dn. 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia nowego cennika za korzystanie z basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowi przy ul. Harcerskiej.

OR.153.2015 z dn. 28 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej.

OR.154.2015 z dn. 28 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Beskidzkiej 3.

OR.155.2015 z dn. 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespoł Szpitali Miejksich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich  11.

OR.156.2015 z dn. 29 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów.

OR.157.2015 z dn. 30 lipca 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy granicy miasta ze Świętochłowicami i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.158.2015 z dn. 30 lipca 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Jubileuszowej 42.

OR.159.2015 z dn. z dn. 30 lipca 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Bolesława Prusa 7.

OR.160.2015 z dn. 3 sierpnia 2015r. w sprawie Zarządzenia NR OR.131.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2013 roku w sprawie ustalenia form spłaty zadłużenia czynszowego.

OR.161.2015 z dn. 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów oraz własność prywatną, a pozostająca w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.162.2015 z dn. 10 sierpnia 2015r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.163.2015 z dn. 10 sierpnia 2015r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.164.2015 z dn. 11 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr OR.154.2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej 3.

OR.165.2015 z dn. 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji celem przeglądu dokumentów i kontroli ochrony informacji niejawnych.

OR.166.2015 z dn. 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Chorzowie do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.

OR.167.2015 z dn. 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.168.2015 z dn. 17 sierpnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.169.2015 z dn. 19 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.170.2015 z dn. 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie między ul. ks. Józefa Czempiela 1-15, a ul. Brzozową 2a.

OR.171.2015 z dn. 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej i ul. Karola Adamieckiego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.172.2015 z dn. 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników.

OR.173.2015 z dn. 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

OR.174.2015 z dn. 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.155.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich.

OR.175.2015 z dn. 3 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

OR.176.2015 z dn. 8 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwał podjętych na sesji Nr XII w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

OR.177.2015 z dn. 9 września 2015 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia w 2015 roku.

OR.178.2015 z dn. 14 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR.179.2015 z dn. 14 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego "Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic".

OR.180.2015 z dn. 15 września 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.199.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.181.2015 z dn. 15 września 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu "Miejsce Przyjazne Seniorom".

OR.182.2015 z dn. 16 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania "Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury".

OR.183.2015 z dn. 25 września 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Nowej.

OR.184.2015 z dn. 25 września 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Nomiarki.

OR.185.2015 z dn. 25 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z wprowadzeniem w życie postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

OR.186.2015 z dn. 29 września 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.187.2015 z dn. 29 września 2015 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, zadania polegającego na zleceniu zabrania z terenu miasta Chorzów, pojemników na odzież i zawiezieniu ich na teren PGM przy ul. Targowej (dawne MTK).

OR.188.2015 z dn. 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2015.

OR.189.2015 z dn. 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieurchomości położonej w Chorzowie przy pl. Dworcowym 6 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, PKP Utrzymanie Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie.

OR.190.2015 z dn. 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy pl. Dworcowym 6.

OR.191.2015 z dn. 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chorzowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.

OR.192.2015 z dn. 5 października 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIII w dniu 24 września 2015 roku.

OR.193.2015 z dn. 5 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Siemianowickiej 56a.

OR.194.2015 z dn. 6 października 2015 r. o zmianie zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.195.2015 z dn. 8 października 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. ks. Jana Gałeczki.

OR.196.2015 z dn. 13 października 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie.

OR.197.2015 z dn. 13 października 2015 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Chorzowskiego Cenrum Kultury w Chorzowie.

OR.198.2015 z dn. 13 października 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury "Batory" w Chorzowie.

OR.199.2015 z dn. 13 października 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury "Batory" w Chorzowie.

OR.200.2015 z dn. 14 października 2015 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w 2015 roku.

OR.201.2015 z dn. 14 października 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa w roku 2015.

OR.202.2015 z dn. 15 października 2015 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów

OR.203.2015 z dn. 16 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zaudowanych budynkami użytkowymi, stanowiącymi własność Miasta Chorzów, położonymi w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia, ul. Jubileuszowej 42.

OR.204.2015 z dn. 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej na rzecz PKP Utrzymanie Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

OR.205.2015 z dn. 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy stadionie GKS Katowice, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.206.2015 z dn. 26 października 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.207.2015 z dn. 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 15.

OR.208.2015 z dn. 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 36.

OR.209.2015 z dn. 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków dotyczących przyznawania "Medalu za osiągnięcia w dziedzinie kultury".

OR.210.2015 z dn. 29 października 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.211.2015 z dn. 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu.

OR.212.2015 z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.213.2015 z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 21, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu.

OR.214.2015 z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr Or.I-0153/6/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie kosztów dokumentacji i wyceny nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

OR.215.2015 z dn. 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej i ul. Sztygarskiej.

OR.216.2015 z dn. 5 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIV w dniu 29 października 2015 roku.

OR.217.2015 z dn. 5 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Chałupki.

OR.218.2015 z dn. 5 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Obrońców Chorzowa, ul. Bolesława Prusa, ul. Stefana Batorego i Placu Osiedlowym, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.219.2015 z dn. 5 listopada 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.220.2015 z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. J. Lompy 11a.

OR.221.2015 z dn. 9 listopada 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.35.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Chorzowie, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej urzędu miasta.

OR.222.2015 z dn. 9 listopada 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.223.2015 z dn. 10 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michałkowickiej.

OR.224.2015 z dn. 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.225.2015 z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Karola Adamieckiego.

OR.226.2015 z dn. 16 listopada 2015 r. w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.227.2015 z dn. 18 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 199.

OR.228.2015 z dn. 18 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.229.2015 z dn. 18 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Katowickiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu.

OR.230.2015 z dn. 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.231.2015 z dn. 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Obrońców Chorzowa, ul. Bolesława Prusa, ul. Stefana Batorego i Placu osiedlowym, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.232.2015 z dn. 26 listopada 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

OR.233.2015 z dn. 30 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., działającej uprzednio pod nazwą ADM "Chorzów" Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.234.2015 z dn. 30 listopada 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.235.2015 z dn. 30 listopada 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

OR.236.2015 z dn. 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

OR.237.2015 z dn. 1 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XV w dniu 26 listopada 2015 roku.

OR.238.2015 z dn. 1 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Nowej.

OR.239.2015 z dn. 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Stanisława Moniuszki i ul. Katowickiej 76, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.240.2015 z dn. 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty na realizację zadania: "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów".

OR.241.2015 z dn. 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chorzowie.

OR.242.2015 z dn. 7 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.243.2015 z dn. 7 grudnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.157.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie wydatków związanych z osiągnięciem celow (rezultatów) właściwych realizacji zadań publicznych gminy i powiatu.

OR.244.2015 z dn. 9 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy oddania gruntu w użytkowanie, ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Lompy 11a.

OR.245.2015 z dn. 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, oddanej w trwały zarząd Przedszkolu Nr 3, położonej w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 21, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu.

OR.246.2015 z dn. 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie między ul. Drogow Trasa Średnicowa, a ul. Odległą, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A . z siedzibą w Krakowie.

OR.247.2015 z dn. 14 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin;
2. Działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych;
3. Organizacja oraz promocja wolontariatu na rzecz najstarszych mieszkańców Miasta Chorzów;
4. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych oraz rozwojowych);
5. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku;
6. Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi;
7. Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów.

OR.248.2015 z dn. 15 grudnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.69.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.249.2015 z dn. 15 grudnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.73.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.250.2015 z dn. 16 grudnia 2015 r. dot. ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.251.2015 z dn. 17 grudnia 2015 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i pokrycie ich aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

OR.252.2015 z dn. 17 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzoiwe przy ulicy Floriańskiej.

OR.253.2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Tynieckiej, między ul. Długą a ul. Tyniecką, między ul. Trzyniecką a ul. Długą, ul. Armii Krajowej i ul. Chodkiewicza, na rzecz TELPOL Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Montażowego Urządzeń Elektronicznych Jerzy Krempa z siedzibą w Chorzowie.

OR.254.2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Legnickiej.

OR.255.2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, połozonej w Chorzowie prz ul. Nomiarki 35.

OR.256.2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.257.2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów oraz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej, ROD "Elżbieta" przy ul. Siemianowickiej i ul. Planty Śląskie, na rzecz TAURON Ciepło Spo. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

OR.258.2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Chorzów.

OR.259.2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie.

OR.260.2015 z dn. 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajeć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 01.02.2016 r. do 18.12.2016 r.

OR.261.2015 z dn. 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 25.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

OR.262.2015 z dn. 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

OR.263.2015 z dn. 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

OR.264.2015 z dn. 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

OR.265.2015 z dn. 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.

OR.266.2015 z dn. 23 grudnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.267.2015 z dn. 29 grudnia 2015 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.268.2015 z dn. 29 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Centrum Przedsiębiorczosci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.269.2015 z dn. 29 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.270.2015 z dn. 29 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVI w dniu 17 grudnia 2015 roku.

OR.271.2015 z dn. 31 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., działającej uprzednio pod nazwą ADM "Chorzów" Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.272.2015 z dn. 31 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2014-12-17
utworzony: 17-12-2014 / modyfikowany: 04-01-2016
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów