Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.46.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.30.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 03.02.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 46 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§ 1.

Ustalić wyjściowe stawki czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych i bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Stawki, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie do zawierania umów i udostępniania  nieruchomości, począwszy od dnia 1 marca 2021 r.

§ 3.

1.  W przypadku stwierdzenia zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów bez wiedzy Miasta i bez tytułu prawnego, pobiera się opłatę za okres nie podlegający przedawnieniu, wyliczoną na podstawie stawki wynikającej z Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do której nie dolicza się podatku VAT.

2.  W przypadku braku zgody Miasta na korzystanie z nieruchomości lub braku zgody użytkownika nieruchomości na uregulowanie stanu prawnego – stawkę wyjściową będącą podstawą do ustalenia opłaty, podwyższa się o 100%.

§ 4.

Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego w zawartych umowach, opłat za korzystanie oraz zmiana wysokości stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia może następować w terminie nie krótszym niż 1 rok, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5.

Stawki, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu nie zawierają podatku VAT.

§ 6.

Prezydent Miasta w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do obniżenia o 50 % stawki wyjściowej będącej podstawą do ustalania czynszu dzierżawnego i opłat za udostępnianie nieruchomości – na cele pożytku publicznego, społeczne, charytatywne, kulturalne, oświatowe, edukacyjne, sportowe i zdrowia.

§ 7.

Prezydent Miasta w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do ustalania czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych i opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, w inny sposób niż określony w niniejszym Zarządzeniu.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.105.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych i za udostępnianie oraz stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

§ 9.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Janyszek, dnia: 2021-02-25
utworzony: 23-02-2021 / modyfikowany: 16-02-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu