Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelFINANSE I MAJĄTEKBUDŻET MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | 2003 ROK - UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA Nr VI /61/03

RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 27 lutego 2003 roku

 

w sprawie: budżetu miasta Chorzów na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. art. , 51, 54 i 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), art. 22 ust. 3, pkt 2, ust. 4 oraz ust. 5, art. art. 52, 109, 111, 113 ust. 1, 116, 117, 124 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami), art. art.3 -10, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz.U. nr 150 poz.983 z późniejszymi zmianami) art. 7d, art.41 ust. 1, 3a, 4, 5 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100,poz. 1086 z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta

uchwala, co następuje :

§ 1.1.

Ustala się dochody budżetu miasta Chorzów ( miasta na prawach powiatu) 

na rok 2003 w wysokości : ..............................   232.938.715,- zł

obejmujące:

 1. dochody własne Gminy 170.537.703,- zł
 2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy 164.841,- zł
 3. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę 7.368.399,- zł
 4. dotacje celowe na zadania realizowane przez Gminę  na podstawie porozumień 5.000,- zł
 5. dotacje celowe na zadania własne gminy 187.491,- zł
 6. dochody własne powiatu grodzkiego 39.166.375,- zł
 7. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat grodzki 5.632.874,- zł
 8. dotacje celowe na realizację własnych zadań powiatu grodzkiego 9.876.032,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 oraz 21 i 22

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Chorzów ( miasta na prawach powiatu) na rok 2003

w wysokości : ................................................ 217.055.354,- zł

obejmujące:

 1. wydatki Gminy 147.527.308,- zł
 2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę 7.368.399,- zł
 3. wydatki na zadania zlecone realizowane przez Gminę na podstawie porozumień 5.000,- zł
 4. wydatki na zadania własne gminy finansowane dotacją celową 187.491,- zł
 5. wydatki gminy finansowane dotacjami z funduszy celowych 164.841,- zł
 6. wydatki własne powiatu grodzkiego 46.293.409,- zł
 7. zadania własne powiatu finansowane dotacją celową z budżetu państwa 9.876.032,- zł
 8. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat grodzki 5.632.874,- zł

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5 , 6, 7 , 8, 9 i 10. 

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta (powiatu grodzkiego)w 2003 roku 

zgodnie z załącznikiem 11.

§ 2.
Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 1.948.847,- zł

2. rezerwę celową na zadania w ramach działalności społeczno – charytatywnej 40.000,- zł

3. rezerwę celową na remonty budynków komunalnych 1.925.000,- zł

4. rezerwę celową na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej 2.000.000,- zł

5. rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacji  500.000,- zł

6. rezerwa celowa na pokrycie skutków zdarzeń losowych 1.086.871,- zł

7.

rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.115.700,- zł

 

z tego:
 • rezerwa celowa na zadania o charakterze inwestycyjnym realizowane w zakresie ochrony zdrowia 550.000,- zł
 • rezerwa celowa na zadania finansowane z darowizn Balu Charytatywnego 65.700,- zł
 • rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w zakresie edukacji 500.000,- zł
 • rezerwa celowa na zadania o inwestycyjne realizowane w zakresie ochrony środowiska 2.000.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 3.1.

Ustala się przychody zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, środków specjalnych jednostek budżetowych

w kwocie . ............................................... 86.205.717,-

w tym : dotacje z budżetu gminy dla zakładów budżetowych

w wysokości : ...................................  ....... 10.605.351,- zł

 

2. Ustala się wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

w kwocie . ................ 86.458.596,-

zgodnie z załącznikami Nr 12 i 12 a.

§ 4.
Wprowadza się do budżetu miasta (miasta na prawach powiatu) na rok 2003

1/ część oświatową subwencji ogólnej dla gminy

w wysokości : ..............................................................31.987.576,- zł

 

2/ część rekompensującą subwencji ogólnej dla gminy

w wysokości : ..............................................................4.177.499,- zł

 

3/ część podstawową subwencji ogólnej dla gminy

w wysokości : .......................................................... 87.124,- zł

4/ część oświatową subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu

w wysokości : .............................................................. 31.772.166,- zł

 

5/ część wyrównawczą subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu

w wysokości : .............................................................. 1.251.854,- zł

 

6/ część drogową subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu

w wysokości............................... 2.526.533 ,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

 

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następująco:

- przychody : ....................................................................... 2.721.000,- zł

- wydatki : .......................................................................... 4.032.849,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§ 6.

Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następująco:

- przychody : ....................................................................... 526.000,- zł

- wydatki : .......................................................................... 1.156.900,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7.

Zatwierdza się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości :

- przychody : ....................................................................... 160.000,- zł

- wydatki : .......................................................................... 257.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 15.

 

§ 8.  

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2003 na kwotę 5.000.000,- zł

 

§ 9.

Ustala się wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2003 

zgodnie z załącznikiem Nr 16.

 

§ 10.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ujętych w planie budżetu miasta Chorzowa - zgodnie z załącznikiem Nr 17 i dotacji 

zgodnie z załącznikiem Nr 18

 

§ 11.  

Wprowadza się dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000,- zł

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w kwocie                                            1.200.000,- zł

zgodnie z załącznikiem 19.

 

 § 12.

Ustala się wydatki jednostki pomocniczej Gminy - Rady Osiedla Maciejkowice

w wysokości                                            79.819,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 20.

 

§ 13.

Przyjmuje się zestawienie dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie 

z załącznikiem 24.

 

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1.  Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami, paragrafami, pozycjami i dysponentami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących.

2. Zaciągania samodzielnie zobowiązań do wysokości 8.000.000,- zł w ramach środków przewidzianych w budżecie.

3.  Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta do wysokości 16.000.000,- zł.

4.  Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 15.583.361,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

5. Lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2003 oraz lokowania wolnych środków w postaci obligacji Skarbu Państwa oraz bonów skarbowych.

 

 § 15.

Zobowiązać PREZYDENTA MIASTA do :

1. przedłożenia Radzie Miasta informacji o zmianach dokonywanych w budżecie miasta na przestrzeni 2003 roku - równocześnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2003 rok przedkładanym na sesji Rady Miasta.

 

2. Informowaniu Rady Miasta o dokonywanych przesunięciach między

rozdziałami klasyfikacji budżetowej na najbliższej sesji Rady Miasta.

 

§ 16. 

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego

 

gospodarowania środkami budżetowymi.

 

§ 17.

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu Miasta Chorzów na lata 2002 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 23 do niniejszej uchwały.

 

§ 18.

Obsługę bankową budżetu prowadzi bank wybrany w przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu miasta Chorzów na lata 2002 – 2004.

 

 § 19.

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się PREZYDENTOWI MIASTA CHORZÓW.

2.  Zobowiązuje się PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW do złożenia sprawozdania z wykonania postanowień niniejszej uchwały na sesji Rady Miasta poświęconej rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr Henryk Wieczorek

pobierz plik: [ Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 10 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 11 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 12 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 12A do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 13 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 14 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 15 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 16 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 17 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 18 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 19 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 20 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 21 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 22 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 23 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 24 do UCHWAŁY VI/61/ 03 ]osoba odpowiedzialna za treść: Beata Rodak, dnia: 2003-07-11
utworzony: 11-07-2003 / modyfikowany: 19-09-2019
wprowadził(a): Daniel Mitros
rejestr zmian

Stopka serwisu