Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelFINANSE I MAJĄTEKBUDŻET MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | 2006 ROK - UCHWAŁA BUDŻETOWA

U C H W A Ł A Nr XLI/807/05
RADY MIASTA CHORZÓW
 
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu Miasta Chorzów na 2006 rok

 

         

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 52, art.92 pkt 4, 109,110 ust. 1 i 2, art. 111 ust. 2, art. 116, 117, 118, 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) art. 7d, art.41 ust. 1, 3a, 4, 5 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100,poz. 1086 z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta

uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Miasta Chorzów - miasta na prawach powiatu na rok 2006
  na łączną kwotę                                                        326.161.689,-

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
  w tym: 

  1.1 dochody gminy w wysokości                             256.904.388,- zł
       
  w tym:
  1. dochody własne       215.582.309,- zł
  2. dotacje celowe na zadania własne         3.573.364,- zł
  3. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji
   rządowej i innych zadań zleconych ustawami       29.179.746,- zł
  4. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
   bieżących gminy                    638.682,- zł
  5. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
   - fundusze strukturalne i Fundusze Spójności       7.930.287,- zł1.2 dochody powiatu w wysokości                        69.257.301,- zł
     
w tym:

 1. dochody własne           56.314.197,- zł
  z tego :
  - dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podstawie
  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego       182.166,- zł
 2. dotacje celowe na zadania własne                4.955.580,- zł
 3. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji
  rządowej i innych zadań zleconych ustawami       6.350.593,- zł
 4. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
  - środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych
                                                                               1.308.779,- zł   
  – fundusze strukturalne i Fundusz Spójności          680.370,- zł

 

 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Chorzów - miasta na prawach powiatu na rok 2006
  w wysokości                                                         320.577.010,-
  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne       112.104.330,-zł
  - dotacje               45.206.083,- zł
  - wydatki na obsługę długu          2.933.197,- zł
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji       2.633.207,- zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych       53.183.302,- zł
  - pozostałe wydatki bieżące         57.114.335,- zł
  - wydatki majątkowe          47.402.556,- zł

  zgodnie z załącznikami Nr 2 , 3 , 4 i 5


2.1. wydatki gminy w wysokości                         236.207.336,- zł
      
zgodnie z załącznikiem Nr 2 
       w tym:

  1. wydatki własne        195.833.089,- zł
   z tego :
   - wydatki gminy na zadania realizowane na podstawie
      porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego       53.220,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 17
  2. wydatki na zadania własne gminy finansowane dotacja celową
   z budżetu państwa       3.573.364,- zł
  3. wydatki na realizację zadań gminy finansowane dotacją z 
   funduszy celowych        638.682,- zł
  4. wydatki na zadania finansowane środkami pochodzącymi
   z budżetu Unii Europejskiej - fundusze strukturalne,
   Fundusz Spójności       6.982.455,- zł
  5. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
   i innych zadań zleconych ustawami       29.179.746,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 3

          2.2. wydatki powiatu w wysokości                   84.369.674,- zł
                
zgodnie z załącznikiem nr 4 
                 w tym:

  1. wydatki na zadania własne       71.754.722,- zł
   z tego :
   - wydatki powiatu na zadania realizowane na podstawie
   porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego       786.730,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 17
  2. wydatki na zadania własne finansowane dotacja celową
   z budżetu państwa        4.955.580,- zł
  3. wydatki powiatu finansowane środkami pochodzącymi
   z budżetu Unii Europejskiej
   - środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych
                                                                               1.308.779,-zł
  4. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
   rządowej i innych zadań zleconych ustawami        6.350.593,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5 

 

§ 2.

 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Chorzów na kwotę     13.615.544,- zł
 2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Chorzów na kwotę     19.200.223,- zł.
 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta określa załącznik nr 6.

§ 3.

Tworzy się:

  1. rezerwę ogólną w wysokości :      1.643.033,- zł
  2. rezerwę celową w wysokości      3.400.000,- zł

z tego:
a)  na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej        1.500.000,- zł
b) na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania        1.400.000,- zł
c) na zadania inwestycyjne na mieniu komunalnym          500.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2  

§ 4.

 

  1. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych

   1) przychodów na kwotę              88.709.284,- zł
       w tym: dotacji z budżetu gminy                13.447.390,- zł
   2) wydatków na kwotę               88.069.095,- zł
  2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych określa załącznik nr 7

 

 

§ 5.

 

 1. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków  nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych

  1)   dochodów własnych na kwotę       2.632.425,- zł
  2)   wydatków na kwotę       2.679.921,- zł
 2. Szczegółowy plan dochodów własnych  i wydatków nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych określa załącznik nr 8 

 

 § 6.

 

  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) przychodów na kwotę    1.905.000,- zł

2) wydatków na kwotę    2.501.647,- zł

  1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa
   załącznik nr 12


                                                       § 7.
  2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) przychodów na kwotę    501.000,- zł
2) wydatków na kwotę    1.154.500,- zł

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 13. 

§ 8.

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

  1) przychodów na kwotę     325.000,- zł
  2) wydatków na kwotę        505.000,- zł

 2.  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określa załącznik nr 14.

 

§ 9.

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 • Ustala się wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2006 stanowiący załącznik nr 10.

 

 

§ 10.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ujętych w planie budżetu miasta Chorzów zgodnie z załącznikiem nr 15 i dotacji zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 1. dochodów na kwotę 182.166,- zł
 2. wydatków na kwotę 839.950,-zł

  zgodnie z załącznikiem nr 17.

   

§ 13.

 

 1.  

  Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  w wysokości                 1.700.000,-  zł
  zgodnie z załącznikiem nr 18.
 2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w wysokości                    1.700.000,- zł
  zgodnie z załącznikiem nr 18.

 

§ 14.

 

W wydatkach budżetu Miasta Chorzów określa się wydatki jednostki pomocniczej Gminy - Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie      83.011,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 15.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

w tym:

1) gmina w kwocie                   21.179.746,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

2) powiat                                    6.350.593,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

 

§ 16.

Ustala się plan dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 20.

 

§ 17.

 

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2006

1. pożyczek na kwotę 1.000.000,- zł

2. poręczeń i gwarancji na łączna kwotę 6.000.000,- zł

§ 18.

 
 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków  w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 19.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
 2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta do wysokości 10.000.000,- zł.
 3. Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 19.200.223,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
 5. Lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2006.

 

§ 20.

 

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu Miasta Chorzów na lata 2006 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 21.

 

Obsługę bankową budżetu prowadzi bank wybrany w przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu miasta Chorzów na lata 2005 – 2009.

§ 22.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

 

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ mgr  Henryk Wieczorek            

 


Załącznik nr 1 - Prognozowane dochody budżetu miasta Chorzów na rok 2006 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu

Załącznik nr 2 - Wydatki własne gminy w 2006 roku

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2006 roku

Załącznik nr 4 - Wydatki własne powiatu w 2006 roku

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatowi w 2006 roku

Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta w 2006

Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych miasta Chorzów na 2006 rok,

Załącznik nr 8 - Plan dochodów własnych wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Miasta Chorzów na 2006 rok,

Załącznik nr 9 - Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2006 - 2008

Załącznik nr 10 - Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym  2006

Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Załącznik nr 12 - Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Załącznik nr 13 - Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

Załącznik nr 14 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

Załącznik nr 15 - Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Załącznik nr 16 - Zestawienie dotacji na 2006 rok

Załącznik nr 17 - Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 18 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik nr 19 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice

Załącznik nr 20 - Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Załącznik nr 21 - Prognoza długu Miasta Chorzów na lata 2006 - 2015

 osoba odpowiedzialna za treść: Beata Rodak, dnia: 2006-01-06
utworzony: 19-01-2005 / modyfikowany: 19-09-2019
wprowadził(a): Beata Rodak
rejestr zmian

Stopka serwisu