Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelFINANSE I MAJĄTEKBUDŻET MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | 2007 ROK - PROJEKT I UCHWAŁA BUDŻETOWA

 

RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA V

 

 

   Uchwała Nr  V/37/07

Rady Miasta Chorzów

 

z dnia     01.02.2007 r.    

 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998 roku  o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta uchwala

§ 1.

 

Dochody budżetu miasta w wysokości 331.182.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego

Dochody budżetu gminy w wysokości   251.466.739 zł,

Dochody budżetu powiatu w wysokości  79.715.441 zł

 

§ 2.

 

1.    Wydatki budżetu miasta w wysokości 332.043.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego

Wydatki budżetu gminy w wysokości   243.747.116 zł,

Wydatki budżetu powiatu w wysokości  88.296.312 zł.

 

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3.    Ustala się  wykaz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem  nr 5.

4.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

 

§ 3.

 

1.       Deficyt  budżetu miasta w wysokości 861.248 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

2.       Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan innych przychodów i rozchodów budżetu gminy określa
załącznik nr 3.

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości                                                       2.614.898 zł,

2)    celową w wysokości                                                      1.500.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)    wydatki inwestycyjne  w kwocie            1.500.000 zł.

 

§ 5.

 

1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

 

§ 6.

 

Ustala się dochody w kwocie 1.750.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.805.906 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

 

§ 7.

 

 

1.   Ustala się plan przychodów  i wydatków gminnych zakładów budżetowych            

1)  przychodów  w wysokości                                   85.496.709 zł        

     w tym: 

a)       dotacji  przedmiotowych z budżetu gminy 12.775.172,- zł

b)       dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne 49.690 zł

2)  wydatków  w wysokości                                    87.178.546 zł

     zgodnie z załącznikami nr 7 i 12.

 

2.  Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych  w łącznej kwocie:

1)  dochody                                                            2.655.786 zł

2)  wydatki                                                             2.763.483 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

     

§ 8.

 

1.       Dotacje podmiotowe dla:

1)    działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, s
zkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości                 11.135.529 zł

2)    samorządowych  instytucji kultury na łączną kwotę                            7.168.155 zł

2.       Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę            8.835.167 zł.

3.       Wydatki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie     13.000 zł. zgodnie 
załącznikiem nr 13.

§ 9.


 

1.       Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody          2.003.213 zł,

2)       wydatki               2.878.587 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.       Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody             503.000 zł,

2)       wydatki                  751.258 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3.       Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)       przychody             325.000 zł,

2)       wydatki                  460.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10.

 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu               - w kwocie  20.000.000 zł;

2)         spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów        - w kwocie  21.209.213 zł.

 

§ 11.

 

Wydatki Rady Osiedla Maciejkowice w wysokości 85.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

 

§ 12.

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,

2)         zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 6,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku

3)         dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)         przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)         udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

6)         udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.000.000 zł,

7)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

 

§ 13.

 

1.    Uzyskane przez jednostki budżetowe  zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym  przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków  w tym roku budżetowym.

2.    Uzyskane przez jednostki budżetowe  zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

 

§ 14.

 

Ustala się  plan dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu  administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 18.

 

§ 15.

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 16.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

 

§ 17.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

/-/ mgr Henryk Wieczorek

 


 

Załącznik nr 1 - Prognozowane  dochody  budżetu miasta Chorzów na rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody gminy  i powiatu,

 

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta na 2007 rok,

 

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu miasta w 2007 roku,

 

Załącznik nr 4 – Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007 – 2009,

 

Załącznik nr 5 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2007roku,

 

Załącznik nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w  2007 roku,

 

Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok,

 

Załącznik nr 8 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  i wydatków nimi
finansowanych  na rok 2007,

 

Załącznik nr 9 -  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,

 

Załącznik nr 10 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,

 

Załącznik nr 11 -  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

 

Załącznik nr 12 -  Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w  2007 roku,

 

Załącznik nr 13 -  Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań miasta Chorzów na 2007 rok,

 

Załącznik nr 14 -  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w 2007 roku,

 

Załącznik nr 15 - Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku,

 

Załącznik nr 16 -  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

 

Załącznik nr 17 -  Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice,

 

Załącznik nr 18 -  Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa,

 

Załącznik nr 19 - Prognoza długu Miasta Chorzowa na lata 2007-2018

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Grzesica, dnia: 2007-02-01
utworzony: 05-12-2006 / modyfikowany: 19-09-2019
wprowadził(a): Beata Rodak
rejestr zmian

Stopka serwisu