Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelFINANSE I MAJĄTEKBUDŻET MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | 2008 ROK - UCHWAŁA BUDŻETOWA

RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA V

 

Uchwała Nr XVIII/305a/07

Rady Miasta Chorzów

 

z dnia 27 grudnia 2007

 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 i 165a,166, 173, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

 

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2008 w wysokości 380.945.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 316.071.234 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 64.874.739 zł.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 35.086.999 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3

 

 

 • dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

 

 

§ 2.

 • Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 387.365.581 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 • Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1) wydatki bieżące w wysokości 308.826.530 zł, w tym na:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.332.971 zł,
 • dotacje 56.451.400 zł,
 • wydatki na obsługę długu 2.136.855 zł,
 • wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 2.684.314 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.501.378 zł,
 • pozostałe wydatki bieżące 65.719.612 zł, 

            2)  wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 78.539.051 zł.

  3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegajace zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

  5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:

  1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 35.086.999 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

  2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 790.569 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

  3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 94.926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

 

§ 3.

 

 • Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.932.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

 

 • Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

 

§ 4.

 

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6.419.608 zł zostanie sfinansowany przychodami :

 • z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.055.697 zł

 

 

 • z zaciągniętych pożyczek w kwocie 363 911 zł

 

 

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

 

 

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

 • ogólną w wysokości 2.858.350 zł;

 

 

 • celowe w wysokości .1.700.000 zł, z tego:

 

 

 • na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł,

 

 

 • na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 400.000 zł.

 

 

 • na zadania inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł

 

 

 

§ 6.

 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych

1) przychodów w wysokości 86.944.137 zł

w tym:

 • dotacji przedmiotowych z budżetu gminy 13.328.920 zł

 

 

 • dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł

 

 

2) wydatków w wysokości 84.699.072 zł

zgodnie z załącznikami Nr 11 i 12.

 

2. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

1) dochody 4.741.629 zł

2) wydatki 4.993.145 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§ 7.

 

Dotacje inne niż określone w § 2 ust. 6 pkt 2 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

§ 8.

 

 • Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1)  przychody 953.320 zł,

  2)  wydatki 1.003.320 zł,

 

 

zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)  przychody 403.000 zł,

2) 
wydatki 533.000 zł,

 

zgodnie z załącznikiem nr 16.

3.  Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)  przychody 425.000 zł,

2)  wydatki 600.000 zł,

 

zgodnie z załącznikiem nr 17.

 

§ 9.

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 30.913.911 zł, z tego na:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 20.000.000 zł;

 

 

 • finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.419.608 zł

 

 

 • spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.944.303 zł.

 

 

 

§ 10.

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

 • zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,

 

 

 • zaciągania zobowiązań:

 

 

 • na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 67

 

 

 • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku

 

 

 • dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

 

 • przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 

 

 • udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

 

 

 • udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.000.000 zł,

 

 

 • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

 

 

 

§ 11.

 

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków  w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

 

§ 12.

 

Ustala się plan dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów

 

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

/-/ mgr Henryk Wieczorek

 

 


Załącznik nr 1 - Prognozowane dochody budżetu miasta Chorzów na rok 2008 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe gminy i powiatu,

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta na 2008 rok,

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 roku,

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień międzyjednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku,

Załącznik nr 5 – Źródła pokrycia deficytu budżetu miasta Chorzów na 2008 rok,

Załącznik nr 6 – Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008 – 2010,

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

Załącznik nr 8 - Wydatki majątkowe w 2008 roku

Załącznik nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice,

Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok,

zmiana:
- zarządzenie PM Nr FN/56/2008  - z dnia 30.04.2008 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok w związku z wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXII/373/08  ( załącznik do uchwały) z dnia 24.04.2008r. o zmianie uchwały Nr XVIII/305a/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.12.2007w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2008

 - zarządzenie PM Nr FN/112/2008 - z dnia 30.06.2008r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok w związku z wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXIV/408/08  ( załącznik do uchwały) z dnia 26.06.2008 roku o zmianie uchwały Nr XVIII/305a/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2008,

Załącznik nr 12 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w 2008 roku,

Załącznik nr 13 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2008,

Załącznik nr 14 - Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań miasta Chorzów na 2008 rok,

Załącznik nr 15 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej,

Załącznik nr 16 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej,

Załącznik nr 17 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

Załącznik nr 18 - Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa,osoba odpowiedzialna za treść: Referat Planowania Budżetu, dnia: 2007-12-27
utworzony: 04-02-2008 / modyfikowany: 19-09-2019
wprowadził(a): Beata Rodak
rejestr zmian

Stopka serwisu