Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelFINANSE I MAJĄTEKBUDŻET MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | 2004 ROK - UCHWAŁA BUDŻETOWA

U C H W A Ł A Nr XVII/330/04
RADY MIASTA CHORZÓW
z dnia 19 lutego 2004 roku

 

w sprawie budżetu Miasta Chorzów na 2004 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 42, art. art. 51, 54 i 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 22 ust. 3 pkt 2, ust. 4 oraz ust. 5, art. art. 52, 109, 111, 113 ust. 1, 116, 117, 118, 124 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), art. art.3 ust. 1 – 2, art. 4-5, art. 7-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz.1966) art. 7d, art.41 ust. 1, 3a, 4, 5 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100,poz. 1086 z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta

 

uchwala, co następuje :

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Chorzów - miasta na prawach powiatu
          na rok 2004 w wysokości : ............................236.506.065,-zł
       obejmujące:

 1. dochody własne Gminy 170.508.402,- zł
 2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy 508.583,- zł
 3. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę 5.373.245,- zł
 4. dotacje celowe na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień 6.000,- zł
 5. dochody własne powiatu grodzkiego 47.047.436,- zł
 6. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat grodzki 5.803 .211,- zł
 7. dotacje celowe na realizację własnych zadań powiatu grodzkiego 7.259.188,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 oraz 20 i 21 

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Chorzów - miasta na prawach powiatu
   na rok 2004 w wysokości : ..............................239.108.948,-zł
  obejmujące:

 1. wydatki Gminy 158.521.350,- zł
 2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę 5.373.245,- zł
 3. wydatki na zadania zlecone realizowane przez Gminę na podstawie porozumień 6.000,- zł
 4. wydatki gminy finansowane dotacjami z funduszy celowych 508.583,- zł
 5. wydatki własne powiatu grodzkiego 61.637.371,- zł
 6. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat grodzki 5.803.211,- zł
 7. zadania własne powiatu finansowane dotacją celową z budżetu państwa 7.259.188,- zł 

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu Miasta Chorzów w 2004 roku 
zgodnie z załącznikiem 10.

 

 

 

§ 2. Tworzy się:

 1. rezerwę ogólną w wysokości : 1.235.960,- zł
 2. rezerwa celowa na realizację Programu Profilaktyki Chorób Krążenia 81.500,- zł
 3. rezerwa celowa na zadania o charakterze inwestycyjnym realizowane w zakresie ochrony zdrowia 4.500.000,- zł
 4. rezerwa celowa na budowę bloku operacyjnego Chorzowskiego Centrum Pediatrii 1.000.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 7

§ 3.1. Ustala się przychody:

 1. zakładów budżetowych
  w kwocie : ............................................... 78.586.867,-
  w tym : dotacje przedmiotowe z budżetu gminy dla zakładów budżetowych
  w wysokości : ................................................... 11.778.197,- zł

 2. środków specjalnych jednostek budżetowych
  w kwocie : ............................................... 4.481.041,-

2. Ustala się wydatki:

 1. zakładów budżetowych
  w kwocie : ............................................... 78.369.447,-

 2. środków specjalnych jednostek budżetowych
  w kwocie : ..................................................4.763.549,-zł

  zgodnie z załącznikami Nr 11 i 12

 

§ 4. Wprowadza się do budżetu Miasta na rok 2004

 

 1. część oświatową subwencji ogólnej dla gminy
  w wysokości : .............................................................. 33.432.877,- 
 2. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy
  w wysokości : .............................................................. 424.230,- zł 
 3. część oświatową subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu
  w wysokości : ............................................................33.748.727,-zł
 4. część wyrównawczą subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu
  w wysokości : .............................................................. 171.932,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następująco:

- przychody : ....................................................................... 2.432.871,- zł
- wydatki : .......................................................................... 2.492.170,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 6. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następująco:

- przychody : ....................................................... 566.000,- zł
- wydatki : .......................................................................1.323.394,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14.  

 

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez 
Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2004 na kwotę 5.000.000,- zł

§ 8. Ustala się wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2004 
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ujętych w planie budżetu miasta Chorzowa - zgodnie z załącznikiem Nr 16 i dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 17 

§ 10.

Wprowadza się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
          alkoholowych w wysokości 1.500.000,- zł
         
i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
          Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
          w kwocie 1.500.000,- zł
zgodnie z załącznikiem 18.

§ 11. Ustala się wydatki jednostki pomocniczej Gminy - Rady Osiedla Maciejkowice
         w wysokości                  83.941,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 12. Przyjmuje się zestawienie dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem nr 22

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków włącznie z wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami.
 2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta do wysokości 25.000.000,- zł.
 3. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 22.709.160,- zł
  zgodnie z załącznikiem nr 10.
 4. Lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2004 oraz lokowania wolnych środków w postaci obligacji Skarbu Państwa oraz bonów skarbowych.

§ 14. Zobowiązać PREZYDENTA MIASTA do : 

 1. przedłożenia Radzie Miasta informacji o zmianach dokonywanych w budżecie miasta na przestrzeni 2004 roku - równocześnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok przedkładanym na sesji Rady Miasta.
 2. Informowaniu Rady Miasta o dokonywanych przesunięciach między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na najbliższej sesji Rady Miasta.

§ 15. Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu Miasta Chorzów na lata 2003 - 2014
          zgodnie z załącznikiem nr 23 do niniejszej uchwały.

§ 16. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi. 

§ 17. Obsługę bankową budżetu prowadzi bank wybrany w przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu miasta Chorzów na lata 2002 – 2004. 

§ 18.

 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się PREZYDENTOWI MIASTA CHORZÓW.
 2. Zobowiązuje się PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW do złożenia sprawozdania z wykonania postanowień niniejszej uchwały na sesji Rady Miasta poświęconej rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr Henryk Wieczorek

pobierz plik: [ Zał. Nr 1 - Dochody jednostki samorządu terytorialnego według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 2 - Dochody budżetu Miasta na rok 2004 według działów klasyfikacji ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 3 - Wydatki własne gminy w 2004 roku ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 4 - Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2004 roku ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 5 - Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej w roku 2004 ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 6 - Wydatki na zadania gminy finansowane dotacjami z funduszy celowych w roku 2004 ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 7 - wydatki własne powiatu w 2004 roku ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 8 - Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w roku 2004 ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 9 - Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dotacją celową w roku 2004 ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 10 - Przychody i rozchody budżetu miasta w 2004 roku ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 11 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Miasta Chorzów na 2004 rok ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 12 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych Miasta Chorzów na 2004 rok ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 13 - Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 14 - Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 15 - Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2004 ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 16 - Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 17 - Zestawienie dotacji na 2004 rok ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 18 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 19 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 20 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 21 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 22 - Zestawienie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ]

pobierz plik: [ Zał. Nr 23 - Prognoza długu Miasta Chorzów na lata 2003 - 2014 ]osoba odpowiedzialna za treść: Beata Rodak, dnia: 2004-02-24
utworzony: 24-02-2004 / modyfikowany: 19-09-2019
wprowadził(a): Beata Rodak
rejestr zmian

Stopka serwisu