Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelFINANSE I MAJĄTEKBUDŻET MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | 2005 ROK - UCHWAŁA BUDŻETOWA
 

U C H W A Ł A Nr XXIX/563/05
RADY MIASTA CHORZÓW
 
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie budżetu Miasta Chorzów na 2005 rok

 

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 42, art. art. 51,52, 54 i 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt 2a,art. 22 ust. 3 pkt 2, ust. 4 oraz ust. 5, art. art. 52, art.92 pkt 4, 109, 111, 113 ust. 1, 116, 117, 118, 124, art. 128 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), art.3 , art. 4-5, art. 7-8, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz.1966) art. 7d, art.41 ust. 1, 3a, 4, 5 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100,poz. 1086 z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta

 

uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Chorzów - miasta na prawach powiatu na rok 2005
  na łączną kwotę                                                        282.192.458,-

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
  w tym: 

  1.1 dochody gminy w wysokości                             217.316.602,- zł
       
  w tym:
  1. dochody własne    189.598.738,- zł
  2. dotacje celowe na zadania własne   1.513.570,- zł
  3. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji
   rządowej i innych zadań zleconych ustawami    23.301.062,- zł
  4. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
   porozumienia z organem administracji rządowej    11.000,- zł
  5. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
   bieżących gminy    213.200,- zł
  6. Środki pozyskane z innych źródeł    2.679.032,- zł1.2 dochody powiatu w wysokości                        64.875.856,- zł
     
w tym:

 1. dochody własne    52.913.645,- zł
  z tego :
  - dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podstawie
  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego    436.486,- zł
 2. dotacje celowe na zadania własne    5.471.880,- zł
 3. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji
  rządowej i innych zadań zleconych ustawami    5.809.961,- zł
 4. środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne i Fundusz
  Spójnosci    680.370,- zł

 

 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Chorzów - miasta na prawach powiatu na rok 2005
  w wysokości                                                         280.922.816,-
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne    107.776.341,-zł
  - dotacje    39.227.301,- zł
  - wydatki na obsługę długu    2.975.557,- zł
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji    2.419.788,- zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych    45.945.185,- zł
  - pozostałe wydatki bieżące    54.722.407,- zł
  - wydatki majątkowe    27.856.237,- zł


  2.1. wydatki gminy w wysokości                         205.520.239,- zł
        
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 
         w tym:
  1. wydatki własne     177.802.375,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 3
   z tego :
   - wydatki gminy na zadania realizowane na podstawie
      porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego    123.270,- zł
  2. wydatki na zadania własne finansowane dotacja celową
   z budżetu państwa    1.513.570,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 4
  3. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
   rządowej i innych zadań zleconych ustawami    23.301.062,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5
  4. wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie
   porozumienia z organem administracji rządowej    11.000,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 6
  5. wydatki na realizację zadań bieżących gminy finansowane
   dotacją a funduszy celowych    213.200,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 7
  6. wydatki na zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych
   źródeł    2.679.032,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 8

 

          2.2. wydatki powiatu

w wysokości                   75.402.577,- zł
                
zgodnie z załącznikiem Nr 2
                 w tym:
   1. wydatki na zadania własne    63.440.366,- zł
    zgodnie z załącznikiem nr 9
    z tego :
    - wydatki powiatu na zadania realizowane na podstawie
    porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego    1.150.695,- zł
   2. wydatki na zadania własne finansowane dotacja celową
    z budżetu państwa    5.471.880,- zł
    zgodnie z załącznikiem nr 10
   3. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
    rządowej i innych zadań zleconych ustawami    5.809.961,- zł
    zgodnie z załącznikiem nr 11
   4. wydatki realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł
    - fundusze strukturalnye i Fundusz Spójności    680.370,- zł
    zgodnie z załącznikiem nr 12

 

§ 2.

 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Chorzów na kwotę    11.954.917,- zł
 2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Chorzów na kwotę    13.224.559,- zł.
 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta określa załącznik nr 13.

§ 3.

Tworzy się:

  1. rezerwę ogólną w wysokości :    2.709.384,- zł
  2. rezerwę celową w wysokości    5.336.245,- zł

z tego:

  1. na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej    3.000.000,- zł
  2. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania      806.245,- zł
  3. na zadania inwestycyjne finansowane z darowizn z Balu Charytatywnego    30.000,- zł
  4. na zadania inwestycyjne na mieniu komunalnym    1.500.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 9 

§ 4.

 

  1. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych

   1) przychodów na kwotę    82.334.431,- zł
       w tym: dotacji z budżetu gminy    12.563.294,- zł
   2) wydatków na kwotę    82.299.870,- zł
  2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych określa załącznik nr 16

 

 

§ 5.

 

 1. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków  nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych

  1)   dochodów własnych na kwotę    3.204.393,- zł
  2)   wydatków na kwotę    3.204.393,- zł
 2. Szczegółowy plan dochodów własnych  i wydatków nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych określa załącznik nr 17 

 

  § 6.

 

  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) przychodów na kwotę    1.502.000,- zł

2) wydatków na kwotę    2.321.000,- zł

  1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa
   załącznik nr 18


                                                       § 7.
  2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) przychodów na kwotę    551.000,- zł
2) wydatków na kwotę    1.355.000,- zł

 1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 19

§ 8.

Ustala się wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2005, stanowiący załącznik nr 14.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 10.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ujętych w planie budżetu miasta Chorzów zgodnie z załącznikiem nr 20 i dotacji zgodnie z załącznikiem nr 21.

 

§ 11.

 

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

1) dochodów na kwotę    412.630,- zł

2) wydatków na kwotę    1.273.965,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 22.

 

 

§ 12.

 

 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.500.000,- zł
  zgodnie z załącznikiem nr 23.
 2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.500.000,- zł
  zgodnie z załącznikiem nr 23.

§ 13.

 

W wydatkach budżetu Miasta Chorzów określa się wydatki jednostki pomocniczej Gminy - Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie 84.871,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 24.

§ 14.

 

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
w tym:

  1. gmina w kwocie 23.301.062,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5
  2. powiat 5.776.208,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 11

 

§ 15.

Ustala się plan dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 25.

 

§ 16.

 

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2005

  1. pożyczek na kwotę  1.000.000,- zł
  2. poręczeń i gwarancji na łączna kwotę 4.000.000,- zł

 

§ 17.

 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

 

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
 2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta do wysokości 9.000.000,- zł.
 3. Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójnosci, zgodnie z załącznikiem nr 13
 4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 13.224.559,-zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
 5. Lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2005 oraz lokowania wolnych środków w postaci obligacji Skarbu Państwa oraz bonów skarbowych.

§ 19.

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu Miasta Chorzów na lata 2005 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 26 do niniejszej uchwały. 

§ 20.

Obsługę bankową budżetu prowadzi bank wybrany w przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu miasta Chorzów na lata 2005 – 2009.

 

§ 21.

 

 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.
 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Chorzów do złożenia sprawozdania z wykonania postanowień niniejszej uchwały na sesji Rady Miasta poświęconej rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

 

§ 22.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ mgr  Henryk Wieczorek            

 

 

 

 


 

Załącznik nr 1 - Prognozowane dochody budżetu miasta Chorzów na rok 2005 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta Chorzów na rok 2005 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Załącznik nr 3 - Wydatki własne gminy w 2005 roku

Załącznik nr 4 - Wydatki na zadania własne gminy finansowane dotacją celową z budżetu państwa w roku 2005

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie

Załącznik nr 6 - Wydatki na zadania bieżące realizowane przezgminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej w roku 2005

Załącznik nr 7 - Wydatki na zadania gminy finansowane dotacją z funduszu celowego w roku 2005

Załącznik nr 8 - Wydatki na zadania własne gminy finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł w roku 2005

Załącznik nr 9 - Wydatki własne powiatu w 2005 roku

Załącznik nr 10 - Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dotacją celową z budżetu państwa w roku 2005

Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatowi

Załącznik nr 12 - Wydatki realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

Załącznik nr 13 - przychody i rozchody budżetu miasta w 2005 roku

Załącznik nr 14 - Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2005

Załącznik nr 15 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2005 roku

Załącznik nr 16 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych miasta Chorzów na 2005 rok

Załącznik nr 17 - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych miasta Chorzów na 2005 rok

Załącznik nr 18 - Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Załącznik nr 19 - Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

Załącznik nr 20 - Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Załącznik nr 21 - Zestawienie dotacji na 2005 rok

Załącznik nr 22 - Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 23 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik nr 24 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice

Załącznik nr 25 - Zestawienie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 26 - Prognoza długu miasta Chorzów na lata 2005 -2014

 osoba odpowiedzialna za treść: Beata Rodak, dnia: 2005-02-10
utworzony: 10-02-2005 / modyfikowany: 19-09-2019
wprowadził(a): Beata Rodak
rejestr zmian

Stopka serwisu